W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu: „Lekcja: Enter”, który jest objęty patronatem MEiN. Sześciu naszych nauczycieli Panie Joanna Pydych, Aneta Małejki, Beata Stefanowicz- Ciecieląg, Anna Pasker, Barbara Maroszek  oraz ks. Marcin Utzig wzięło udział w 40-godzinnym cyklu szkoleń, które miały na celu pokazać jak kreatywnie i efektywnie wykorzystać e-zasoby i urządzenia mobilne na lekcjach szczególnie ważnych w czasie edukacji zdalnej, jakie są korzyści wynikające z wykorzystywania narzędzi cyfrowych i aktywizujących metod nauczania
oraz z kreatywnego i bezpiecznego korzystania z nowych technologii cyfrowych.

Projekt ten skierowany był do nauczycieli i nauczycielek oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. To również odpowiedź na zmieniającą się rzeczywistość szkolną spowodowaną koniecznością wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W trakcie trwania projektu nauczyciele naszej szkoły stworzyli unikatowe materiały dydaktyczne, które udostępnili innym nauczycielom z całej Polski oraz na ich podstawie prowadzili lekcje własne lekcje online.  

Projekt „Lekcja:Enter” jest realizowany przez konsorcjum trzech organizacji: Fundację Orange (lider), Fundację Rozwoju Społeczeństwa informacyjnego i Instytut Spraw Publicznych oraz finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Autorem koncepcji merytorycznej projektu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, a przedstawiciele MEiN są członkami Rady Ekspertów Projektu.

Grantobiorcą w województwie opolskim jest Placówka Doskonalenia Nauczycieli Vademecum ul. Poznańska 1, Nysa.