1.Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych  jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie z siedzibą w Nysie przy Placu Sikorskiego 1., z administratorem można się skontaktować:

  1. listownie: Pl. Sikorskiego 1, 48-300 Nysa;
  2. pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zse.nysa.pl;
  3. telefonicznie pod numerem 77 433 35 29.

2.W sprawach ochrony danych osobowych można również kontaktować się z wyznaczonym przez Dyrektora ZSE  w Nysie  Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ckziu.nysa.pl

3.Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. w celu wykonania obowiązku nałożonego art. 150 ust. 1  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 59 ze zm.)

4. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki, a w przypadku nie przyjęcia do placówki- przez okres jednego roku.

5.Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

6.Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego , którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. Ochrony danych osobowych.

7.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Podanie w formularzu wniosku o przyjęcie do szkoły  oraz wymaganych załącznikach danych dotyczących  szczególnej sytuacji  zdrowotnej , rodzinnej lub rodzinno -prawnej  jest dobrowolne. Niepodanie  tych danych  spowoduje  nieuwzględnienie ich w kryteriach  naboru.

KMS Pico