Upoważnienia:

mlegitymacja:

Deklaracja egzamin zawodowy:

Do 7 lutego 2024 r.  powinni złożyć deklarację na egzamin zawodowy w sesji LATO 2025 r.

Instrukcja wypełnienia deklaracji:

  • Wydrukuj  zamieszczoną poniżej odpowiednią deklarację lub pobierz ją w sekretariacie uczniowskim.
  • Zaznacz krzyżykiem pole jestem uczniem/absolwentem
  • Wprowadź datę wypełniania deklaracji
  • Wypełnij czytelnie dane osobowe i adres korespondencyjny
  • Zaznacz krzyżykiem pole Deklaruję przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji LATO 2025
  • Zaznacz krzyżykiem odpowiednie pola Do egzaminu będę przystępować …
  • Jeżeli posiadasz opinie poradni o dyslekcji, dysortografii lub dyskalkuli i odpowiednie dokumenty są u Pani Pedagog, zaznacz TAK w polu Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu oraz Do deklaracji dołączam*: Krzyżykiem: Orzeczenie/opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (w przypadku występowania dysfunkcji)-  nie musisz dołączać dokumentów
  • Jeżeli posiadasz opinię poradni o dysleksji, dysortografii lub dyskalkulii lub masz zalecenia od lekarza związane z chorobą i nie przekazałaś/łeś ich do Pani Pedagog, zaznacz TAK w polu Ubiegam się o dostosowanie warunków egzaminu oraz dołącz kserokopie (lub skany) odpowiednich dokumentów do deklaracji ( zaznacz właściwe pole)
  • Podpisz deklarację czytelnie