KONTAKT

ADRES:

Pl. Sikorskiego 1
48-300 Nysa

TELEFON:

tel./fax. 77 433 35 29

E-MAIL:

 sekretariat@zse.nysa.pl 

WWW:

www.zse.nysa.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.zse.nysa.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-29
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:  2021-03-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.
  2. Część z publikowanych zdjęć nie  posiada opisu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-17

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny oraz  skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa  www.zse.nysa.pl  spełnia wymagania w 93.25 %.

Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki, w tym CTR+SHIFT+U  „czytaj na głos”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt sekretariat@zse.nysa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 433 35 29. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie  prowadzi wejście od strony ul. Josepha von Eichendorffa i ul. Bartosza Głowackiego  bez podjazdu dla wózków.

Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy wejściu głównym znajduje się domofon, za pomocą  którego osoby niepełnosprawne przywołują pracownika wspomagającego.

Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma wind ani platform przyschodowych.

Budynek szkoły nie jest przystosowany do osób z niepełnosprawnością.

Przed budynkiem  nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Placówka nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym i nie ma możliwości skorzystania z jego usług zarówno na miejscu jak i online.

Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do pracowników szkoły zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.