EGZAMINY

Lista materiałów informacyjnych
dotyczących egzaminów
maturalnych i zawodowych

Egzamin zawodowy – informacje ogólne

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2020 poz.1327 ze zm.) przystąpienie do egzaminu zawodowego jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy oraz (w przypadku klas programowo najwyższych) ukończenia szkoły.

Uczniowie kształcą się według podstawy programowej kształcenia w zawodzie z 2019 roku.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego – tj. przy komputerze. Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut, w zależności od kwalifikacji. Zdający wykonuje ‎‎zadanie egzaminacyjne zawarte w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.
Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.

Egzaminy praktyczne, w zależności od kwalifikacji, przeprowadzane są według następujących modeli egzaminu praktycznego:
model „w” – wykonanie
model „wk” – wykonanie przy komputerze
model „d” –  dokumentacja
model „dk” – dokumentacja przy komputerze

Uczniom ze specyficznymi trudnościami, na podstawie odpowiednich dokumentów, przysługuje dostosowanie warunków egzaminu zgodnie z komunikatami OKE.

Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎
‎1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Zdający, który zdał egzamin zawodowy w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom  zawodowy. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne. Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do zadań i udzielonych odpowiedzi, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku (100%).

W przypadku:

  • stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego
    lub
  • wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
    lub
  • zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.


Filmy dot. egzaminu zawodowego

1. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów
2. Informacje o przebiegu egzaminu zawodowego dla uczniów i absolwentów

 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

pdfsam license