ZASADY REKRUTACJI

REKRUTACJA

Chcesz poznać ofertę szkół ponadpodstawowych,
wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły
oraz sprawdzić wyniki rekrutacji?
Instrukcja elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej z wykorzystaniem systemu Nabór

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2022/2023

KLASA

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC
1H TECHNIK HOTELARSTWA 24
1L TECHNIK LOGISTYK 24
1E TECHNIK EKONOMISTA 24
1R TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 24
null

Kierunki kształcenia

więcej
null

Filmy promocyjne

więcej

REGULAMIN REKRUTACJI 2022/2023

Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

2. Zarządzenie nr 3 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2021/2022 w województwie opolskim.

3. Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art.25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, szkół policealnych, branżowych szkół II oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023.

4. Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.

&1

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie w roku szkolnym 2022/2023 funkcjonować będzie pięcioletnie Technikum Nr 3 kształcące w zawodach:

technik ekonomista

technik hotelarstwa

technik logistyk

technik rachunkowości

Planowany jest nabór do 4 oddziałów klas pierwszych z limitem miejsc 24, w każdej z klas . Trzy przedmioty brane pod uwagę przy przeliczeniu na punkty: matematyka, geografia, język obcy (j. angielski lub j. niemiecki)

&2

Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej dokonują rejestracji internetowej do co najwyżej trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

&3

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają niżej wymienione dokumenty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie (jeżeli Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie jest szkołą pierwszego wyboru):
 • podanie
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu w ostatniej klasie szkoły podstawowej
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
 • w określonym zawodzie  inne zaświadczenia-orzeczenie z poradni pedagogicznej, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe itp.

&4

Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie  ustala dyrektor szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem kuratora .

&5

O przyjęciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w ZSE w Nysie decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się:

 1. liczbowy wynik egzaminu ósmoklasisty
 2. liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 3. liczba punktów za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
 4. punkty uzyskane za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

&6

Przyjmuje się następujący sposób obliczania punktów:

 1. wyniki poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty mnożąc wynik z języka polskiego i matematyki przez 0,35 oraz z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (maksymalnie 100 pkt.)
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:
ocena punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
 1. c) za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt
 2. d) punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
  a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt
  b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt
  c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 pkt (1, 2, 3 miejsce)

b) krajowym – 3 pkt (1,2,3,miejsce)

c) wojewódzkim – 2 pkt (1,2 miejsce)

d) powiatowym – 1 pkt (1 miejsce)

W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w pkt  1- 5 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt (załącznik nr 1)

 1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt

Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt

&7

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów.

& 8

Listę osób przyjętych do poszczególnych klas w Zespole ustala się na podstawie listy rankingowej zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący rok szkolny. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

& 9

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo mają: – kandydaci z rodzin wielodzietnych, – kandydaci niepełnosprawni – kandydaci których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni, – kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców, – kandydaci objęci pieczą zastępczą.

&10

Listy kandydatów do poszczególnych klas zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje skreślenie z listy kandydatów.

&11

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie 3 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

&12

Warunkiem przyjęcia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

&13

W przypadku niestandardowej rekrutacji (np. uczniowie z innych krajów lub kwalifikujący się na podstawie odrębnych przepisów i opinii) decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

&14

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Załącznik Nr 1

WYKAZ WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, ORGANIZOWANYCH PRZEZ OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny,
 2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego,
 3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego ,
 4. Wojewódzki Konkurs Historyczny,
 5. Wojewódzki Konkurs Matematyczny,
 6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny,
 7. Wojewódzki Konkurs Chemiczny,
 8. Wojewódzki Konkurs Fizyczny,
 9. Wojewódzki Konkurs Geograficzny.

WYKAZ TURNIEJÓW, KONKURSÓW I OLIMPIAD TEMATYCZNYCH
O ZASIĘGU WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM

 1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
 2. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”,
 3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierzy i dzieje oręża polskiego”,
 4. Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”,
 5. Wojewódzki Konkurs „Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym ,
 6. Wojewódzki Diecezjalny Konkurs Wiedzy Religijnej – Żak ,
 7. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej,
 8. Wojewódzki Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”,
 9. Wojewódzki Konkurs o Kresach Wschodnich.

WYKAZ ZAWODÓW SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ GMINNE ZWIĄZKI SPORTOWE,WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK SPORTOWY I POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE

 1. Akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (shorttrack), narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo. Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo.
 2. W przypadku, gdy zawody nie są wymienione w powyższym wykazie, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i zostały one wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w procesie rekrutacji.