ZASADY REKRUTACJI

Regulamin rekrutacji

KIERUNKI KSZTAŁCENIA 2023/2024

KLASA

ZAWÓD

LICZBA MIEJSC
1H TECHNIK HOTELARSTWA 24
1L TECHNIK LOGISTYK 24
1E TECHNIK EKONOMISTA 24
1R TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 24

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE - REKRUTACJA 2024/2025

  1. Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 16 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00.
  2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz założenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje, należy składać od 21 czerwca 2024 r. do 5 lipca 2024 r. do godz. 15.00.
  3. Do 10 lipca 2024 r. trwać będzie weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 12 lipca 2024 r.
  5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2024 r. do 12 lipca 2024 r.
  6. W terminie od 12 lipca 2024 r. do 17 lipca 2024 r. do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  7. Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 19lipca 2024 r. do godz. 14.00.
  8. Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w  150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
  9. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie  130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
  10. Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z  39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Więcej informacji dotyczące rekrutacji:

https://www.kuratorium.opole.pl

null

Kierunki kształcenia

więcej
null

Filmy promocyjne

więcej