HARMONOGRAM REKRUTACJI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

od 03-06 sierpnia 2021 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 25 czerwca do 14 lipca  2021 r.

do godz.15.00

nie dotyczy
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 14  lipca 2021 r. 05 sierpnia 2021 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 21 lipca 2021 r. 13 sierpnia 2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów i niezakwalifikowanych 22  lipca 2021 r. 16 sierpnia 2021 r.
6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badanie lekarskie od 17 maja do 26 lipca 2021 r. od 03-13 sierpnia 2021 r.
7 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 23-30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

od 17-20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 02 sierpnia 2021 r.  do godz. 14.00 23 sierpnia 2021 r.
9 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 02 sierpnia 2021 r. 23 sierpnia 2021 r.
10 Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 03 sierpnia 2021 r. 24 sierpnia 2021 r.
11 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 05 sierpnia 2021 r. 26 sierpnia 2021 r.
12 Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
13 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
14 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

null

Kierunki kształcenia

więcej
null

Kursy kwalifikacyjne

więcej
null

Filmy promocyjne

więcej