HARMONOGRAM REKRUTACJI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w NYSIE

 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 15 maja 2023 r.

do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00

od 26-31 lipca 2023 r.
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 23 czerwca do 10 lipca  2023 r.

do godz.15.00

nie dotyczy
3 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności do 10  lipca 2023 r. 04 sierpnia 2023 r.
4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta ) okoliczności wskazanych w oświadczeniach do 12 lipca 2023 r. 09 sierpnia 2023 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów i niezakwalifikowanych 17  lipca 2023 r. 11 sierpnia 2023 r.
6 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badanie lekarskie do 18 lipca 2023 r. od 03-11 sierpnia 2023 r.
7 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 17-21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00
od 12-19 sierpnia 2023 r.

do godz. 14.00

8 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 24 lipca 2023 r.
do godz. 14.00
18 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00
null

Kierunki kształcenia

więcej
null

Filmy promocyjne

więcej