HARMONOGRAM REKRUTACJI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w NYSIE

 NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

 

Lp. Rodzaj czynności Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym
Terminy
w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) od 16 maja 2024r.
do 19 czerwca 2024r. do godz. 15.00
od 26 lipca 2024r.
do 31 lipca 2024r. do godz. 15.00
2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje od 21 czerwca 2024r. do 5 lipca 2024r. do godz. 15.00 nie dotyczy
3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów i niezakwalifikowanych 12 lipca 2024r. 6 sierpnia 2024r.
4 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 16 maja 2024r.
do 12 lipca 2024r.
od 24 lipca 2024r.
do 6 sierpnia2024r.
5 Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu od 12 lipca 2024r.

do 17 lipca 2024r. do godz. 15.00

od 6 sierpnia 2024r.

do 9 sierpnia 2024r. do godz. 15.00

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 lipca 2024r. do godz. 14.00 12 sierpnia 2024r.
7 Poinformowanie przez dyrektora szkoły Opolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 lipca 2024r.
12 sierpnia 2024r.
8 Opublikowanie przez Opolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych 19 lipca 2024r. 12 sierpnia 2024r.

 

null

Kierunki kształcenia

więcej
null

Filmy promocyjne

więcej