KIERUNKI KSZTAŁCENIA

W ostatniej klasie absolwenci przystępują do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Zawód: TECHNIK EKONOMISTA

Technik ekonomista to prestiżowy i atrakcyjny zawód, który stwarza szerokie możliwości zatrudnienia w firmach prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucjach budżetowych i finansowych.

Zawód technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się pracą biurową
 • są komunikatywne i łatwo nawiązują kontakty
 • wykazują się aktywnością
 • posiadają umiejętności organizatorskie

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce administracyjnej

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych i gospodarki finansowej jednostek administracyjnych

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

2) organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych

4) sporządzania planów, analiz i sprawozdań

5) prowadzenia rachunkowości

6) dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych

7) przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań finansowych z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Przedmioty w kształceniu zawodowym:

 1. bezpieczeństwo i higiena pracy
 2. podstawy ekonomii
 3. gospodarowanie zasobami rzeczowymi
 4. statystyka i analiza
 5. język obcy zawodowy
 6. gospodarka finansowa w jednostce organizacyjnej
 7. pracownia prac biurowych
 8. dokumentowanie zdarzeń gospodarczych
 9. biznesplan w praktyce
 10. kadry i płace

PERSPEKTYWY PRACY

 Posiadacz dyplomu potwierdzający kwalifikacje w zawodzie znajdzie pracę jako:

 • technik ekonomista
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • doradca giełdowy
 • pracownik finansowy
 • pracownik biura maklerskiego
 • agent ubezpieczeniowy
 • księgowy
 • menedżer
 • pracownik banku
 • sekretarka
 • pośrednik pracy
 • asystent, -ka prezesa, dyrektor

Miejsca pracy:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje celne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • firmy usługowe i handlowe
 • prowadzenie działalności gospodarczej

Zawód: TECHNIK LOGISTYK

Technik logistyk organizuje i nadzoruje przepływy zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji, magazynowania i transportu praz przepływy w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych
To kierunek dla ludzi lubiących kontakt z klientem, posiadających zdolność strategicznego myślenia, umiejętności negocjacyjne czy zdolności organizacyjne. Świetnie sprawdzają się tu osoby młode, rzeczowe i nastawione na osiąganie konkretnych celów.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:
SPL.01. Obsługa magazynów
SPL.04. Organizacja transportu

Nabyte umiejętności zawodowe
• przyjmowanie i wydawanie towarów z magazynu
• przechowywanie towarów
• prowadzenie dokumentacji magazynowej
• planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów transportowych
• planowanie, organizowanie i dokumentowanie procesów spedycyjnych

Możliwość dalszej nauki
Pomyślnie zdane egzaminu zawodowego oraz ukończenie szkoły ponadpodstawowej dają tytuł
technika logistyka. Zdany egzamin maturalny umożliwia dalsze kształcenie na uczelniach wyższych.

PERSPEKTYWY PRACY
Technik logistyk, to jeden z najnowocześniejszych i dobrze płatnych zawodów na rynku krajowym i zagranicznym.
Uzyskanie tytułu technika logistyka umożliwi podjęcie pracy m. in.: w przemyśle, handlu, transporcie, telekomunikacji oraz w jednostkach samorządu terytorialnego:

• specjalista ds. transportu
• specjalista ds. zarządzania kryzysowego
• specjalista ds. kompletacji zamówień
• specjalista ds. magazynowania
• specjalista ds. planowania zakupów

Zawód: TECHNIK HOTELARSTWA

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations.

Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży i opłacalności prowadzonej działalności.

Wzrastające zapotrzebowanie na szeroko pojęte usługi, w tym turystyczne i hotelarskie, jest trendem dominującym. Aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym fachowcem, znać języki obce, znać branżę i nowoczesne trendy w niej występujące, ale jednocześnie pamiętać o świadczeniu tradycyjnej gościnności.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji 

Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które zainteresowane są pracą w nowoczesnych hotelach w Polsce i za granicą, lubią pracę z ludźmi, cenią różnorodność i wyzwania, chcą awansować i  rozwijać się, są ciekawe świata.

Uczeń w trakcie nauki zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu:

 • reklamowania oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • obsługi gości w hotelu
 • rezerwacji usług hotelarskich
 • udzielania informacji turystycznej
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu
 • przygotowania imprez okolicznościowych i konferencji
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów
 • nakrywania i dekorowania stołów
 • współpracy w zespole
 • obsługi programów komputerowych
 • języka obcego zawodowego
 • prowadzenia własnej firmy

 PERSPEKTYWY PRACY

Zawody w grupie hotelarskiej są ważne i poszukiwane na turystycznym rynku pracy. Fachowcy potrzebni są szczególnie na statkach i promach pasażerskich, w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, głównie w miejscowościach górskich, nadmorskich i uzdrowiskowych, gdzie występują potrzeby związane z obsługą gości.

W hotelarstwie można również pracować „ na własny rachunek”, założyć własny pensjonat, hotel itp.

Technik hotelarstwa pracuje jako:

 • recepcjonista
 • kelner
 • barman
 • pracownik służby pięter
 • pracownik służby parterowej
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy hotelarskiej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • pracownik stowarzyszeń i organizacji hotelarskich i turystycznych

Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań w zakresie prowadzenia rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy, sporządzania dokumentacji kadrowej, prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi, rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS, prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń, prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych, prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami, organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych; ewidencjonowania operacji gospodarczych, przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników, wyceny składników aktywów i pasywów, ustalenia wyniku finansowego, sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych oraz prowadzenia analizy finansowej. Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Niezbędne predyspozycje zawodowe to: szczególnie wskazane są uzdolnienia do nauk ścisłych, zainteresowania prawnicze, zdolności rachunkowe i organizacyjne a także: koncentracja uwagi, dokładność, pamięć wzrokowa, analityczny umysł, podzielność uwagi, systematyczność w działaniu, zdolność do odpowiedzialności finansowej. Absolwenci kierunku technik rachunkowości mogą być zatrudnieni we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansów, specjalisty ds. kadr i płacProwadzenie rzetelnej rachunkowości jest niekwestionowanym wymogiem funkcjonowania każdej organizacji gospodarczej.

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania typowych zadań zawodowych:

W zakresie kwalifikacji: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych:

 • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy;
 • sporządzania dokumentacji kadrowej;
 • prowadzenia spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • rozliczania wynagrodzeń i składek pobieranych przez ZUS;
 • prowadzenia analizy zatrudnienia i wynagrodzeń;
 • prowadzenia ewidencji podatkowych i rozliczeń podatkowych;
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z kontrahentami i bankami

W zakresie kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości:

 • organizowania rachunkowości jednostek organizacyjnych;
 • ewidencjonowania operacji gospodarczych;
 • przeprowadzania inwentaryzacji i rozliczania jej wyników;
 • wyceniania składników aktywów i pasywów;
 • ustalania wyniku finansowego;
 • sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenia analizy finansowej.

Poza tym kandydat do tego zawodu powinien spełniać następujące wymagania:

 • umiejętność sprawnego komunikowania się oraz szybkiego nawiązywania kontaktów
 • dobra pamięć
 • spostrzegawczość
 • dokładność i systematyczność w działaniu
 • systematyczność i wytrwałość
 • umiejętność współdziałania

PERSPEKTYWY PRACY

Absolwent technikum rachunkowości ma otwartą drogę do zawodu na bardzo chłonnym rynku pracy. Znajdzie zatrudnienie jako specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płacksięgowy:

 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych
 • kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych
 • biurach rachunkowych, bankach, zakładach ubezpieczeń społecznych, urzędach skarbowych
 • instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż