RZECZNIK PRAW UCZNIA
MGR JOANNA PYDYCH

PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń naszej szkoły ma prawo:
  • być traktowany zgodnie z Konwencją Praw Dziecka oraz Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela,
  • wykazywania aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • do odpoczynku w czasie przerwy lekcyjnej, ferii, świąt ( nie zajmowanie przerw lekcyjnych; na okres świąt i ferii nie zadaje się zadań domowych),
  • do opieki socjalnej ( wg ustalonych przepisów),
  • do jawnej, uzasadnionej, na bieżąco przeprowadzonej oceny stanu swojej wiedzy,
  • do jawnej oceny z zachowania wystawianej przez wychowawcę klasy wg zatwierdzonego przez Rade Pedagogiczną regulaminu,
  • uczeń, jego rodzice mogą wystąpić do wychowawcy klasy o ponowne ustalenie oceny z zachowania,
  • do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzania i oceny wiedzy lub umiejętności,
  • uczeń, jego rodzice mają prawo zgłaszać do wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły problemy wynikające z nie respektowania wyżej wymienionych praw ucznia.

OBOWIĄZKI UCZNIA

 1. Uczeń naszej szkoły jest zobowiązany swoim zachowaniem, wszędzie i w każdej sytuacji, godnie reprezentować postawę młodego Polaka przez:
  • oddawanie honoru symbolom narodowym ( flaga, hymn, godło),
  • szanowanie miejsc pamięci narodowej ( groby, pomniki, relikty przeszłości),
  • dbanie o czystość mowy polskiej,
  • kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
  • przestrzeganie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
 2. Obowiązkiem ucznia jest regularne uczęszczanie do szkoły i na zajęcia praktyczne oraz maksymalne wykorzystywanie swoich zdolności do:
  • rzetelnej i systematycznej pracy nad opanowaniem materiału dydaktycznego i praktycznego,
  • działalności społecznej,
  • rozwijania własnej osobowości przez uczestnictwo w pracach zespołów, kół zainteresowań, udziału w olimpiadach przedmiotowych, imprezach kulturalnych.
 3. Obowiązkiem ucznia naszej szkoły jest:
  • okazywanie szacunku osobom starszym, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, innym przełożonym oraz kolegom,
  • przeciwstawianie się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności,
  • poszanowanie przekonań i godności osobistej drugiego człowieka.
 4. Obowiązkiem ucznia jest dbanie o estetyczny wygląd oraz zdrowie własne i kolegów:
  • uczeń dba o czystość i schludność własnego wyglądu,
  • obowiązującym strojem codziennym jest marynarka,
  • uczeń nie może wyróżniać się ekstrawaganckim sposobem ubierania się, fryzura, makijażem,
  • uczeń nosi identyfikator ( kartę szkolną),
  • uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków,
  • uczeń dba o czystość w szkole i pomaga w utrzymaniu porządku na terenie szkoły,
  • uczeń szanuje mienie szkolne, w razie potrzeby zabezpiecza przed jego uszkodzeniem.

NAGRODY

 1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:
  • rzetelną naukę i pracę społeczną, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę,
  • wg ustalonych przez szkołę zasad.
 2. Formy wyróżniania uczniów przodujących w nauce i szczególnie aktywnych w pracy społecznej w szkole:
  • wyróżnienie w apelach szkolnych
  • centralne prezentacje nazwisk najlepszych uczniów na tablicy Samorządu Uczniowskiego,
  • nagrody książkowe lub dyplomy na zakończenie roku szkolnego,
  • przyznawanie tytułu „uczeń roku”, prezentacja zdjęcia i charakterystyka na tablicy Samorządu Uczniowskiego,
  • wpis do kroniki szkoły,
  • wyróżnienie zgodnie z zarządzeniem MEN (świadectwo z wyróżnieniem),
  • wpis absolwentów do „Złotej Księgi Uczniów ZSE” i honorowy dyplom,
  • listy pochwalne dla rodziców.

KARY

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły uczeń może być ukarany poprzez:
  • upomnienie przez wychowawcę klasy,
  • upomnienie lub naganę przez dyrektora szkoły,
  • upomnienie lub naganę udzielona publicznie na apelu szkolnym,
  • zawieszeniem w prawach ucznia,
  • zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz ( konkursy, wycieczki, turnieje itp.),
  • przeniesieniem do innej szkoły,
  • skreśleniem z listy uczniów.
 2. Kara może być zawieszona na czas próby ( nie dłużej niż pół roku). Uczeń ma prawo do odwołania się od udzielonej kary do : wychowawcy klasy, dyrekcji, Rady Pedagogicznej, komisji dyscypliny Zespołu Wychowawczego, jeśli uzyska poparcie Samorządu Klasowego I Szkolnego.