Informacja dla absolwentów ZSZ, techników, szkół policealnych oraz osób, które ukończyły KKZ (nie dotyczy aktualnych uczniów/słuchaczy)
Zdający, który jako absolwent szkoły (osoba, która ukończyła KKZ) zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
lub jego część po raz trzeci lub kolejny uiszcza opłatę w wysokości:
Część pisemna – 1/3 opłaty, 60,81 zł
Część praktyczna – 2/3 opłaty, 121,63 zł
na numer konta
NBP Oddział Okręgowy Wrocław 90 1010 1674 0032 9022 3100 0000
Opłaty za egzamin w sesji 1. 2019 Zima należy dokonać w terminie:
od 09 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.
W tytule przelewu proszę
podać numer PESEL, kod kwalifikacji oraz część egzaminu.
Kto jest zobowiązany do opłaty za egzamin zawodowy?
ABSOLWENT:
1. Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
2. Technikum,
3. Szkoły Policealnej,
4. Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
który, przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny.
Podstawa Prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (DzU. z 2015 r. poz. 673).