Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/179/2020 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/126/15 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyznawania stypendiów uczniom ze szkół prowadzonych przez Powiat informujemy, że : 

1) o stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy w semestrze poprzedzającym semestr, w którym składają wniosek otrzymali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania, oraz którzy spełnili przynajmniej jedno z następujących kryteriów: 

- za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne lub działalność charytatywną i społeczną otrzymali odznaczenie pod nazwą „Perła Powiatu Nyskiego”; 

- uzyskali w poprzednim semestrze średnią ocen nie mniejszą niż 4,75 oraz w przypadku szkół kończących się maturą z przedmiotów maturalnych (język polski, matematyka, wiodący język obcy) uzyskali średnią ocen co najmniej 4,5; 

2) w poprzednim roku szkolnym zdobyli w szkolnych indywidualnych zawodach sportowych I, II lub III miejsce na szczeblu centralnym lub I miejsce na szczeblu wojewódzkim.”;

 3) wniosek o przyznanie stypendium mogą składać do dyrektora szkoły uczniowie, rodzice lub prawni opiekunowie w terminie do 5 września (za semestr I) i do 5 lutego (za semestr II). 

Wnioski o stypendium będą dostępne u wychowawcy klasy 26 czerwca lub w sekretariacie uczniowskim.