Rządowy program pomocy uczniom

WYPRAWKA SZKOLNA 2016

 

Szanowni Rodzice,

 

Burmistrz Nysy uprzejmie informuje, że w dniu 19 lipca br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom za zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1045) – tzw. WYPRAWKA SZKOLNA.

Dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania.
W związku z powyższym nie obejmie zakupu tzw. ćwiczeń ani podręczników i ćwiczeń do religii.

 

Pomoc może być udzielona uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku z gdy z jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1) – 7)

 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do:

 

      klasy VI szkoły podstawowej,

      klasy III gimnazjum,

      zasadniczej szkoły zawodowej,

      liceum ogólnokształcącego,

      technikum,

      szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających   w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów), o ile uczniowie ci nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty  i wychowania.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu „Wyprawka szkolna” proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura VAT, rachunek, paragon), a następnie o złożenie wniosku do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 w terminie do dnia 15 września br.

(Wnioski będą do pobrania w szkołach po 20 sierpnia br.)