REKRUTACJA

Zasady rekrutacji

Chcesz poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych,
wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły
oraz sprawdzić wyniki rekrutacji?

HARMONOGRAM REKRUTACJI

null

Kierunki kształcenia

więcej
null

Kursy kwalifikacyjne

więcej
null

Filmy promocyjne

więcej

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE

Podstawa prawna:

 • Na podstawie art.204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2017 r., poz.586)
 • Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.
 • Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z 29 stycznia 2016 r.
 • Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie

§ 1

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonować będzie czteroletnie Technikum Nr 3 kształcące w zawodach:

 • technik ekonomista o specjalności:
  • policyjno-prawnej
  • menedżer finansowy
 • technik hotelarstwa
 • technik logistyk

Planowany jest nabór do 3 oddziałów klas pierwszych z limitem miejsc 24, w każdej z klas.
Trzy przedmioty brane pod uwagę przy przeliczeniu na punkty:
matematyka, geografia, język obcy (j. angielski lub j. niemiecki).

§ 2

Kandydaci do szkół ponadgimnazjanych dokonują rejestracji internetowej do co najwyżej trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Kandydaci do klas pierwszych składają niżej wymienione dokumenty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie (jeżeli Zespół Szkół w Nysie jest szkołą pierwszego wyboru):

 • podanie
 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w gimnazjum
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • inne zaświadczenia-orzeczenie z poradni pedagogicznej, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe itp.

§ 4

 1. Kandydat do klasy pierwszej Publicznego Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych może uzyskać maksymalnie 200 pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów w tym:
  1. 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.
  2. 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.
 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  1. języka polskiego
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie
  3. matematyki
  4. przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.
 3. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący (za oceny wyrażone w stopniu):
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
  5. dopuszczającym– przyznaje się po 2 punkty.
 4. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  6. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa j/w, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
  7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
  8. Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna gromadzi dokumenty i ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.
   O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §4 Regulaminu i Uchwałą nr XIV/139/16 Rady Powiatu.
   Do każdego typu klasy pierwszej przyjętych będzie 26 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.
  9. W przypadku wolnych miejsc w szkole przewidywana jest rekrutacja uzupełniająca w terminie do 16 lipca 2018 r. oraz rekrutacja dodatkowa do 28 sierpnia 2018 r.
  10. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.