Zasady rekrutacji


 

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W NYSIE

 

 

  Podstawa prawna:

 •   Na podstawie art.204 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2017 r., poz.586)
 •   Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2018 r.
 •   Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z 29 stycznia 2016 r.
 •   Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie

 

§ 1

W Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie w roku szkolnym 2018/2019 funkcjonować będzie czteroletnie Technikum Nr 3 kształcące w zawodach:

 • technik ekonomista o specjalności:

policyjno-prawnej

menedżer finansowy

 • technik hotelarstwa  
 • technik logistyk

Planowany jest nabór do 3 oddziałów klas pierwszych z limitem miejsc 24, w każdej z klas.

Trzy przedmioty brane pod uwagę przy przeliczeniu na punkty:

matematyka, geografia, język obcy (j. angielski lub j. niemiecki)

 

§ 2

Kandydaci do szkół ponadgimnazjanych dokonują rejestracji internetowej do co najwyżej trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.

§ 3

Kandydaci do klas pierwszych składają niżej wymienione dokumenty w Zespole Szkół  Ekonomicznych w Nysie (jeżeli Zespół Szkół w Nysie jest szkołą pierwszego wyboru):

 • podanie
 • kopię świadectwa ukończenia gimnazjum
 • kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w gimnazjum
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • inne zaświadczenia-orzeczenie z poradni pedagogicznej, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe itp.

 

 

 

§ 4

1.      Kandydat do klasy pierwszej Publicznego Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Ekonomicznych może uzyskać maksymalnie 200 pkt. za oceny z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów w tym:

 

a) 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

b) 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły oraz osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

2.      Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 

a) języka polskiego

b) historii i wiedzy o społeczeństwie

c) matematyki

d) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

 

3.      Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i 3 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest następujący:

 

za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym– przyznaje się po 2 punkty.

 

 

4.      Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

 

5.      W przypadku przeliczania na punkty kryterium za:

 

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

 

 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

6.      W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa j/w, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

7.      W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

 

 

8.      Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna gromadzi dokumenty i ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydatów na liście zgodnie z kolejnością uzyskanych punktów.

O kolejności na liście decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z §4 Regulaminu i Uchwałą nr XIV/139/16 Rady Powiatu.
Do każdego typu klasy pierwszej przyjętych będzie 26 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

 

9.      W przypadku wolnych miejsc w szkole przewidywana jest rekrutacja uzupełniająca w terminie do 16 lipca 2018 r. oraz rekrutacja dodatkowa do  28 sierpnia 2018 r.

 

10.  W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor szkoły.