SZKOŁA

Statut

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH
w NYSIE

(tekst jednolity)
z 31 sierpnia 2018r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Art. 1
Podstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 z 2001 r., poz. 624 z późniejszymi zmianami).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562 z późniejszymi zmianami).
4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Deklaracja Praw Dziecka ONZ, Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r . Prawo oświatowe

1. Inicjatywę zmian w statucie posiada rada pedagogiczna.
2. Zespół Szkół Ekonomicznych jest jednostką budżetową.
3. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Nyski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.
4. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami).
5. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o „szkole” należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie.
II. NAZWA, CELE I ZADANIA SZKOŁY
Art. 2
1. Zespół Szkół Ekonomicznych jest szkołą publiczną kształcącą młodzież
i dorosłych w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej.
2. Nazwa szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie
składa się: z nazwy Zespołu i nazwy poszczególnej szkoły.
3. Siedziba szkoły mieści się w Nysie przy Pl. Sikorskiego 1.
4. W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą:
a) Technikum Nr 3 na podbudowie programowej gimnazjum o 4-letnim cyklu
kształcenia,
b) Szkoła Policealna Nr 1 na podbudowie programowej szkoły
ponadgimnazjalnej, o rocznym i 2-letnim cyklu kształcenia,
c) Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2 na podbudowie programowej szkoły
ponadgimnazjalnej, o 2-letnim cyklu kształcenia.

5. Zawody i profile kształcenia ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę oraz Powiatowym Urzędem Pracy.
6. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów/słuchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów odbywają się zgodnie z wewnątrzszkolnym
ocenianiem.
7. Zasady wydawania świadectw i dyplomów regulują odrębne przepisy.
8. Uprawnienia abiturientów i absolwentów szkoły określają odrębne przepisy.
9. Językiem wykładowym w szkole jest język polski.
10. Nauka w szkole jest bezpłatna.
Art. 3
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły oraz świadectwa dojrzałości,
2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu,
3. kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wiedzy uczniów,
4. pełni funkcję opiekuńczą nad uczniami i słuchaczami w zależności od ich potrzeb i możliwości szkoły.
5. kształtuje u uczniów postawy prospołeczne poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym

Art. 4
1. Szkoła szanuje prawo ucznia i jego rodziców (opiekunów) do wychowania go zgodnie z własnym światopoglądem i wyznawanym systemem wartości.
2. Szkoła organizuje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, naukę religii na życzenie rodziców, bądź samych uczniów (po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują sami uczniowie).
3. Szkoła umożliwia uczniom (zgodnie z obowiązującymi przepisami) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
4. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej stosownie do swoich możliwości.
5. Szkoła umożliwia uczniom i słuchaczom rozwijanie swoich zainteresowań, realizację indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły w trybie eksternistycznym.
6. Młodzież posiadająca orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, objęta jest szczególną opieką pedagogiczną i wychowawczą.
Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
7. W przypadkach uzasadnionych, w razie niepowodzeń szkolnych uczeń ma prawo powtarzania każdej klasy.

Art. 5
1. Za bezpieczeństwo ucznia przebywającego w szkole podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia oraz inni pracownicy szkoły.
2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę określają odrębne przepisy.
3. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne określają odrębne przepisy.
4. W szkole pełnione są dyżury nauczycieli. Szczegółowe zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określa regulamin dyżuru. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela
5. Uczniowie klas pierwszych objęci są szczególną opieką dyrekcji, nauczycieli i pedagoga szkolnego.
6. Uczniowie niepełnosprawni objęci są indywidualną opieką wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego.
7. Uczniowi, który z powodu warunków rodzinnych lub innych przyczyn losowych znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, szkoła może udzielić stałej, bądź doraźnej pomocy materialnej.
8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, budynek szkoły i teren przyszkolny objęty jest systemem monitoringu wizyjnego CCTV oraz systemem kontroli dostępu
„ Bezpieczna szkoła”
9. Nauczyciel wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę z uwzględnieniem następujących zasad:
a) sprawdza, czy warunki panujące w klasie nie zagrażają bezpieczeństwu uczniów,
b) w trakcie trwania lekcji nie pozostawia uczniów bez opieki,
c) zna i przestrzega przepisy BHP oraz przepisy przeciwpożarowe,
d) w trakcie bieżących kontaktów z uczniami reaguje na wszelkie przejawy zachowań, które mogą zagrażać zdrowiu lub życiu uczniów.
10. W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa pracownicy administracji i obsługi w wykonywaniu swoich zadań służbowych uwzględniają:
a) sprawną organizację pracy oraz sumienne wykonywanie prac i zadań wpływających na stan bezpieczeństwa uczniów,
b) przestrzeganie przepisów BHP,
c) reagowanie na wszelkie przejawy niepożądanych zachowań uczniów poprzez zgłaszanie tych zachowań dyrektorowi szkoły lub nauczycielom,
d) niewpuszczanie na teren szkoły osób nieuprawnionych.

Art. 6
1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczącemu w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą” w szkole dla młodzieży, a „opiekunem” w szkole dla dorosłych.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca prowadzi swój oddział przez cały rok nauczania.
3. Rodzice i uczniowie mogą mieć wpływ na dobór i zmianę wychowawcy oraz innych nauczycieli poprzez złożenie na ręce dyrektora szkoły uzasadnionego wniosku w tej sprawie podpisanego przez 3/4 ogólnej liczby uczniów oddziału klasowego lub ich rodziców.
4. Dyrektor szkoły zobowiązany jest przyjąć wniosek i rozpatrzyć go w sposób zapewniający prawidłowe funkcjonowanie szkoły.
O sposobie rozpatrzenia wniosku wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły winien powiadomić strony w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
5. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje stronom odwołanie się do organu prowadzącego szkołę.
III. ORGANY SZKOŁY
Art. 7
1. Organami szkoły są:
a) dyrektor szkoły,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców,
d) samorząd uczniowski w szkołach dla młodzieży,
e) samorząd słuchaczy w szkole dla dorosłych.
2. W szkole może działać rada szkoły. Sposób powoływania rady szkoły oraz jej kompetencje określa ustawa.
Art. 8
1. Szkołą kieruje dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej i administracyjnej szkoły, a w szczególności:
a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne,
d) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
h) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz pozostałym pracownikom szkoły,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród Kuratora, Ministra i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim oraz z samorządem słuchaczy.
4. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
5. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora szkoły określa ustawa.
6. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej, powołuje i odwołuje wicedyrektorów.
7. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
8. Kompetencje wicedyrektorów określają odpowiednie przydziały czynności zatwierdzone przez dyrektora szkoły.
Art. 9
1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest organem stanowiącym szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad młodzieżą.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
6. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły ze stanowiska.
8. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
Art. 10
1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy,
c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
d) podejmowanie innych uchwał związanych z działalnością dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą szkoły,
e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślania uczniów z listy.
g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły

2. Po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego rada pedagogiczna:
a) przygotowuje projekt statutu szkoły oraz uchwala zmiany w statucie,
b) uchwala program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska,
c) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych szkoły i opiniuje plan finansowy szkoły,
d) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole,
e) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej.

3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Art. 11
1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły oraz wybiera przewodniczącego.
3. Zebrania rady rodziców są protokołowane.
4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w punkcie 2.
Art. 12
1. W szkole działa samorząd uczniowski i samorząd słuchaczy.
2. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
3. Samorząd słuchaczy tworzą wszyscy słuchacze szkoły dla dorosłych, wchodzącej w skład Zespołu Szkół.
4. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów/słuchaczy w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
5. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów/słuchaczy.
6. Regulamin samorządu uczniowskiego/słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
7. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
d) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu,
g) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Rzecznika Praw Ucznia.
8. Na wniosek dyrektora szkoły samorząd uczniowski przedstawia dyrektorowi opinie na temat pracy nauczycieli zatrudnionych w szkole.

9. Samorząd słuchaczy, w celu wspierania działalności statutowej szkoły, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania określa regulamin, o którym mowa w ustępie 4.

10. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu. Działalność uczniów z zakresu wolontariatu jest dobrowolna, a w przypadku uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców
11. Uczniowie w ramach wolontariatu mogą:
a) świadczyć pomoc ludziom starszym;
b) udzielać zorganizowanej pomocy uczniom w nauce;
c) uczestniczyć w działalności charytatywnej
12. Do zadań Rady Wolontariatu należy:
a) rozpoznawanie potrzeb na działalność wolontariuszy;
b) analizowanie, opiniowanie i wybór składanych ofert w zakresie udzielania pomocy lub świadczenia pomocy;
13. Do zadań koordynatora działań szkolnego wolontariatu należy:
a) promocja idei wolontariatu wśród uczniów i ich rekrutacja.
b) wyznaczanie zadań odpowiednich do profilu i zainteresowań wolontariusza.
c) nadzorowanie pracy wolontariuszy.
d) przygotowanie stanowiska pracy oraz samego wolontariusza do pracy.
e) określenie warunków współpracy.
f) dopilnowanie wszelkich formalności (ubezpieczenie, zawarcie porozumienia o współpracy wolontariackiej ).
g) utrzymywanie stałego kontaktu z wolontariuszami.
h) nagradzanie i podtrzymywanie motywacji wolontariusza.
i) rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Art. 13
1. Organy szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i statutem szkoły.
2. Organy szkoły współpracują ze sobą w sprawach określonych ustawą i statutem szkoły.
3. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach odbywa się:
a) na posiedzeniach rady pedagogicznej,
b) na posiedzeniach rady rodziców,
c) na posiedzeniach samorządu uczniowskiego,
d) na posiedzeniu samorządu słuchaczy,
e) w trybie pilnym przez powiadomienie przewodniczących organów szkoły, którzy powiadamiają swoich członków,
f) na tablicy ogłoszeń,
g) w książce zarządzeń dyrektora szkoły.
4. Spory i konflikty pomiędzy organami szkoły rozstrzyga komisja rozjemcza powołana każdorazowo przez dyrektora szkoły.
W przypadku zaistnienia sporu lub sytuacji konfliktowych pomiędzy organami szkoły wymienionymi Art. 7 pkt. 1 rozstrzyga jednoosobowo dyrektor szkoły bądź powołana przez niego komisja złożona z przedstawicieli tych stron.
a) w razie zaistnienia sporu między dyrektorem szkoły a samorządem uczniowskim, w rozwiązywaniu konfliktu na wniosek Samorządu może uczestniczyć Rada Rodziców lub opiekun samorządu jako przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
b) wszystkie sprawy konfliktowe między organami szkoły powinny wpływać na piśmie do dyrektora szkoły, który jest zobowiązany stworzyć warunki do ich rozstrzygnięcia w terminie 14 dni.
c) w przypadku zaistnienia problemów złożonych dyrektor szkoły jest obowiązany zasięgać opinii odpowiednich zespołów, komisji tudzież organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
d) dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał wszystkich organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa.
e) o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
f) decyzja organu prowadzącego szkołę jest ostateczna.
g)wszystkie sprawy sporne, które nie zostały ujęte w niniejszym Statucie rozstrzyga jednoosobowo dyrektor szkoły z możliwością powoływania różnych zespołów konsultacyjnych w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

5. W przypadku, gdy dyrektor szkoły jest stroną w konflikcie sprawę rozstrzyga organ prowadzący szkołę.
6. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły powierza się:
a) radzie pedagogicznej, gdy dotyczą one nauczycieli,
b) radzie rodziców, gdy dotyczą one rodziców,
c) radzie pedagogicznej, radzie rodziców i samorządowi uczniowskiemu, samorządowi słuchaczy, gdy dotyczą one uczniów/słuchaczy.
Art. 14
1. W szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. 1, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, samorządu słuchaczy.
Art. 15
1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia uczniów.
2. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości wymagań edukacyjnych i zamierzeń dydaktyczno wychowawczych w danej klasie i szkole,
b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,
e) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.
3. W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, wychowawca klasy informuje rodziców o efektach pracy ich dzieci zgodnie z zasadami oceniania wewnątrzszkolnego.
IV. ORGANIZACJA SZKOŁY
Art. 16
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
Art. 17
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania oraz planu finansowego szkoły.
2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin innych zajęć edukacyjnych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.
Art. 18
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.
2. Liczba uczniów w oddziale powinna wynosić od 28 do 32 uczniów.
3. Liczba słuchaczy w oddziale szkoły dla dorosłych powinna wynosić, co najmniej:
a) w klasie I – 30 osób,
b) w klasie II – 25 osób.
4. Oddział dzieli się na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. W szczególnych przypadkach umotywowanych potrzebami społecznymi lub środowiskowymi, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów/słuchaczy w oddziale może być niższa niż określona w ust. 2 i 3.
Art. 19
Organizację stałych, obowiązkowych i innych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
Art. 20
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut z wyjątkiem godziny lekcyjnej zajęć praktycznych, która trwa 55 minut.
3. Rada pedagogiczna szkoły, po zasięgnięciu opinii rodziców może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 60 minut), zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 19.
Art. 21
Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
3) praktyczna nauka zawodu,
4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
5) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Art. 22
1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia w ramach kształcenia w zawodach i profilach, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczanie języków obcych, koła zainteresowań i inne zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
2. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne mogą być prowadzone w ramach posiadanych środków w budżecie szkoły.

Art. 23

Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1. Kwalifikacyjny kurs zawodowy organizowany przez szkołę, zwany dalej kursem jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, umożliwiającym osobom, które spełniły obowiązek szkolny nabywanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Obejmuje zakres jednej kwalifikacji w danym zawodzie i jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programowa kształcenia w zawodach.

2. Minimalna liczba godzin kształcenia na kursie nie może być mniejsza niż 65% minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

6. Słuchacz podejmujący kształcenie na kwalifikacyjnych kursie zawodowym
posiadający:
a) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny,
b) świadectwo uzyskania tytułu zawodowego lub inny równorzędny,
c) świadectwo ukończenia szkoły potwierdzającej kształcenie zawodowe,
d) świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie,
e) zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego

jest zwalniany, na swój wniosek złożony dyrektorowi szkoły, z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia zrealizowanych w dotychczasowym procesie kształcenia, o ile sposób organizacji kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym umożliwia takie zwolnienie.

7.Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy sie zaliczeniem. Osoba, która uzyskała zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

8. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego
kwalifikację zawodową, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną. Jest to egzamin zewnętrzny przeprowadzany w szkole.

9. Słuchacz, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdał egzamin
potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających sie na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznacza zdobycie pełnego zawodu, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 24

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów wyższych szkół kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
Art. 25
Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:
a) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,
b) biblioteki,
c) gabinetu pielęgniarki szkolnej,
d) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych,
e) urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
f) archiwum.
Art. 26
1. Biblioteka szkolna pełniąca w szkole rolę Internetowego Centrum Informacji
Multimedialnej jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
Do zadań biblioteki należy przede wszystkim:
-tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
– rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania
i uczenia się,
-organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

2. Z biblioteki mogą korzystać:
a) uczniowie,
b) nauczyciele,
c) inni pracownicy szkoły,
d) rodzice.
3. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
a) gromadzenie i opracowanie zbiorów, wypożyczanie ich poza bibliotekę,
b) korzystanie z książek, czasopism i innych nowoczesnych źródeł informacji, w tym Internetu,
c) prowadzenie edukacji czytelniczej.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć
lekcyjnych i po ich zakończeniu. Uczniowie mają możliwość wypożyczania książek na ferie i wakacje, z zastrzeżeniem, iż klasy maturalne nie mogą wypożyczać książek na okres wakacji
5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

a) udostępnianie zbiorów osobom upoważnionym do korzystania z biblioteki,
b) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) aktualizacja i konserwacja zbiorów,
d) sprawowanie opieki nad uczniami korzystającymi ze zbiorów i przebywającymi w pomieszczeniu biblioteki,
e) prowadzenie edukacji czytelniczej,
f) popularyzowanie czytelnictwa,
g) doskonalenie zawodowe,
h) modernizacja metod i miejsca pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.
6. Biblioteka współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami (opiekunami
prawnymi) oraz innymi bibliotekami w zakresie realizacji programów nauczania
i wychowania, przygotowania uczniów do korzystania z innych bibliotek i
ośrodków informacji.

a) biblioteka szkolna współpracuje z rodzicami poprzez:

– umożliwienie korzystania z zasobów biblioteki
– udzielanie informacji o czytelnictwie wśród młodzieży,
– udostępnienie podstawowych dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły (statut, program wychowawczy, programy profilaktyczny)

b) współpraca biblioteki z nauczycielami obejmuje:
– realizację potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauczanym przedmiotem,
– dostarczanie materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
– udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia różnych form zajęć edukacyjnych,
– udzielanie bieżącej informacji nt. nowości wydawniczych,
– możliwość korzystania z zasobów bibliotecznych na miejscu

c) biblioteka szkolna w stosunku do uczniów pełni funkcję kształcąco-wychowawczą, opiekuńczą i kulturalno-rekreacyjną poprzez:

– rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych uczniów związanych z nauką
i indywidualnymi zainteresowaniami,
– stwarzanie warunków do samodzielnego zdobywania wiedzy i jej poszerzania,
– przygotowanie uczniów do samokształcenia,
– kształtowanie kultury czytelniczej uczniów,
– realizację programu edukacji czytelniczej i medialnej,
– działalność informacyjną,
– stwarzanie warunków do odbywania w czytelni różnych form zajęć szkolnych,
– współdziałanie z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,
– rozpoznawanie aktywności i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz poziomu ich kompetencji czytelniczych,
– poradnictwo w doborze lektur,
– udział biblioteki w rozwijaniu życia kulturalnego szkoły,
– zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
d) współpraca biblioteki szkolnej z innymi bibliotekami obejmuje:

– koordynację dni i godzin otwarcia bibliotek, najbardziej dogodnych dla wspólnych czytelników
– organizowanie wycieczek uczniów do bibliotek poza szkolnych,
– koordynację gromadzenia zbiorów i działalności informacyjnej,
– wypożyczenia międzybiblioteczne dla nauczycieli i uczniów za pośrednictwem innych bibliotek.

7. Regulamin biblioteki szkolnej określający sposób organizacji biblioteki, zadania
i obowiązki nauczyciela bibliotekarza, zasady współpracy z uczniami,
nauczycielami oraz innymi bibliotekami, a także zasady korzystania z biblioteki
szkolnej stanowi odrębny dokument.
V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
Art. 27
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3. Zakres zadań pracowników administracyjnych i pracowników obsługi określają ich przydziały czynności.
Art. 28
1. Nauczyciel zobowiązany jest znać treść statutu oraz przestrzegać postanowień w nim zawartych określających obowiązki nauczyciela. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 40 godzin tygodniowo.

2. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
a) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, będących pod jego opieką,
b) prawidłowa realizacja procesu dydaktycznego,
c) prawidłowa realizacja programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
d) realizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
e) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
f) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
g) bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów,
h) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
i) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
j) pisemne opracowanie rozkładów materiału nauczania w oparciu o zatwierdzony przez radę pedagogiczną zestaw obowiązujących na dany rok szkolny programów nauczania,
k) dostosowanie programu nauczania dla uczniów z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Art. 29
1. Dyrektor szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły, na wniosek zespołu, przewodniczący zespołu.
3. Szkoła udziela pomocy pedagogiczno- psychologicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom

a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona dobrowolnie i nieodpłatnie uczniom, rodzicom i nauczycielom.
b. Pomoc powyższa jest prowadzona we współpracy z:
– rodzicami,
– nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, specjalistycznymi,
– innymi szkołami, przedszkolami i placówkami,
– organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny
– placówkami doskonalenia nauczycieli.
c. Pomoc udzielana jest na podstawie:
– opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,
– orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania indywidualnego,
– informacji przekazanych przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę
o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
d. Pomoc udzielana jest i z inicjatywy:
– ucznia,
– rodziców,
– dyrektora szkoły
– nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty,
– poradni ,
-pracownika socjalnego, kuratora sadowego, pielęgniarki
e. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być w formie:
– bieżącej pracy z uczniem
– klas terapeutycznych,
– zajęć rozwijających uzdolnienia,
– zajęć rozwijających umiejętność uczenia się
– zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
– zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
– zajęć specjalistycznych:
• korekcyjno-kompensacyjnych,
• logopedycznych,
• socjoterapeutycznych,
• innych o charakterze terapeutycznym,
– zajęć związanych z wyborem i kierunkiem kształcenia i zawodu
– porad i konsultacji dla uczniów,
– porad, konsultacji, warsztatów ,
– zajęć rewalidacyjnych – wyłącznie dla uczniów niepełnosprawnych
f. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się niezwłocznie po stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb lub z początkiem roku szkolnego.
g. Wszystkie zajęcia są organizowane w szkole w zależności od jej możliwości finansowych.
h. Udział ucznia w zajęciach wymaga zgody rodzica:
– pisemną informację o zakwalifikowaniu ucznia na dane zajęcia sporządza specjalista prowadzący zajęcia i sam lub we współpracy z wychowawcą przekazuje rodzicom ucznia do podpisu,
– informację o uczęszczaniu na dane zajęcia zapisuje w dzienniku klasowym wychowawca, który w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia kontroluje frekwencję i postępy dziecka.
i. Ogólny rejestr szkolny zajęć psychologiczno – pedagogicznych sporządza pedagog szkolny
i on też czuwa nad stałą aktualizacją wiedzy o uczniach wymagających pomocy.
Wychowawca klasy prowadzi Dziennik organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w klasie.
j. Liczba uczestników poszczególnych zajęć:
– klasy terapeutyczne – do 15 uczniów,
-zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 uczniów,
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – do 8 uczniów,
-zajęcia specjalistyczne:
• korekcyjno-kompensacyjne – do 5 uczniów,
• logopedyczne – do 4 uczniów,
• socjoterapeutyczne – do 10 uczniów,
• rewalidacja- zajęcia indywidualne.
k. Czas trwania zajęć:
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia
i rewalidacja: 45 min.
– zajęcia specjalistyczne: 60 min.
l. Uczeń objęty zindywidualizowana ścieżką kształcenia realizuje programy nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

ł. Postępowanie w przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną:
– nauczyciel, wychowawca, specjalista niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły;
– dyrektor tworzy ZESPÓŁ, w skład którego wchodzą: wychowawca klasy oraz nauczyciele uczący w danym oddziale klasowym- dyrektor wyznacza osobę koordynującą jego pracą (pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba).
– dyrektor ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
– zespół określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
– dyrektor na podstawie zaleceń zespołu podejmuje decyzję o ich realizacji, ustalając także wymiar godzin zajęć – o czym niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.
– spotkania zespołu zwołuje koordynator w miarę potrzeb (nie rzadziej niż dwa w roku).
– w spotkaniach zespołu mogą też uczestniczyć rodzice ucznia oraz inne osoby, o które wnioskuje rodzic lub dyrektor szkoły.
m. Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną zespół zakłada
i prowadzi następującą dokumentację:
– po dokonaniu przez zespół wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia „Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny” (IPET wyłącznie dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego); IPET opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny
– w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustalenie form pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których
poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu

Art. 30
1. Do obowiązków wychowawcy należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia w danym oddziale, a w szczególności dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen oraz innych dokumentów związanych z kształceniem i opieką.
2. Do obowiązków opiekuna należy prowadzenie dokumentacji przebiegu kształcenia: dziennika lekcyjnego, arkuszy ocen a ponadto terminowe dostarczanie do sekretariatu szkoły protokołów egzaminów i indeksów słuchaczy.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, która obejmuje:
a) tworzenie warunków umożliwiających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
b) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
c) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
4. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2:
a) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,
b) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,
c) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka,
d) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci oraz współpracuje z nimi w działaniach wychowawczych wobec ucznia, a także włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły,
e) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w celu rozpoznawania potrzeb i trudności,
f) dba o wszechstronny rozwój ucznia zgodnie z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami.
5.Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych placówek i instytucji.
6. Wychowawca klasy gromadzi dokumentację uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, posiadających orzeczenia lub opinie wydane przez poradnię, zwolnionych z określonych zajęć przez dyrektora szkoły, uczestniczących w zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole, koordynuje zadania zespołu udzielającego uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

VI. UCZNIOWIE SZKOŁY
Art. 31
1. Do szkoły ponadgimnazjalnej uczęszczają uczniowie od 16 roku życia, po
ukończeniu gimnazjum i nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
2. Do szkoły policealnej uczęszczają absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, nie
dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
3. Do szkoły dla dorosłych przyjmowane są osoby mające 18 lat, a także kończące 18
lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowane są do szkoły.
Art. 32
1. O przyjęciu kandydata do szkoły kończącej się maturą decyduje suma punktów
ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym z uwzględnieniem preferencji
wynikających z odrębnych przepisów.
2. Przyjęcia do określonej szkoły dokonuje się kolejno, poczynając od najwyższej
liczby punktów aż do pełnej rekrutacji oddziału.
3. Na sumę punktów, w maksymalnej ilości 200 składa się:
a) liczba punktów uzyskanych na sprawdzianie w trzeciej klasie gimnazjum
maksymalnie 100 punktów,
b) liczba punktów za oceny końcowe z języka polskiego i trzech wybranych
przedmiotów w zależności od kierunku kształcenia ,
c) liczba punktów za formy aktywności uczniowskiej i osiągnięcia wymienione na
świadectwie ukończenia gimnazjum,
d) liczba punktów za średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
e) liczba punktów za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
4. Przedmioty, o których mowa w pkt. 3 b, ustala szkolna komisja rekrutacyjna.
5. Do szkoły policealnej przyjmuje się wszystkich kandydatów w ramach
posiadanych miejsc w oddziałach oraz w kolejności zgłoszeń.
6. W szkole obowiązuje elektroniczny system naboru kandydatów.
7. Terminy składania dokumentów oraz terminy potwierdzania woli podjęcia nauki
w szkole przez zakwalifikowanych kandydatów, a także liczbę oddziałów klas
pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych określają
odrębne przepisy.
8. Rekrutacji w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty dokonuje szkolna
komisja rekrutacyjna, powoływana corocznie przez dyrektora szkoły:
a) do klasy pierwszej technikum przyjmuje się uczniów, którzy
ukończyli gimnazjum publiczne lub niepubliczne o uprawnieniach szkoły
publicznej, stanowiące podstawę programową szkół w/w,
b) uczniowie mogą być przyjmowani do szkoły także w ciągu roku szkolnego
jeżeli spełniają odpowiednie warunki, określone przez dyrektora szkoły.
Art. 33
1. Na pisemną prośbę ucznia dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przeniesienie
go do innego typu szkoły lub na zmianę profilu nauczania z określeniem sposobu
i terminu uzupełnienia braków programowych z przedmiotów, których uczeń
w poprzednim typie szkoły lub profilu nie realizował. Zaliczenie różnic programowych z zajęć edukacyjnych ma postać egzaminu klasyfikacyjnego:
a) zaliczenie różnic programowych wynikających z niezrealizowania przez ucznia w poprzedniej szkole przedmiotów objętych planem nauczania w danym oddziale odbywa się w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez nauczyciela uczącego dany przedmiot.
b) termin i zakres materiału obowiązujący na zaliczeniu ustala nauczyciel i uczeń przystępujący do zaliczenia.
c) po przeprowadzonym zaliczeniu nauczyciel uczący danego przedmiotu odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Na stronie z nauczanym przedmiotem dokonuje wpisu, który powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia, datę zaliczenia i zakres zaliczonego materiału oraz formułę „zaliczył/a” lub „nie zaliczył/a”.
d) ustala się, iż terminem nieprzekraczalnym dla zaliczenia różnic programowych dla uczniów przyjętych:
– do dnia 31 sierpnia danego roku – jest 31 października danego roku,
– do dnia 15 października danego roku – jest 31 grudnia danego roku,
– do końca lutego danego roku – jest 30 kwietnia danego roku.
e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wyznaczenia innego terminu w celu przeprowadzenia egzaminu z zakresu zaliczenia różnic programowych.

4. W stosunku do uczniów niepełnoletnich starających się o zgodę na przeniesienie,
wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
5. Decyzję w sprawie przenoszenia się ucznia ze szkoły do szkoły podejmuje
dyrektor, zapewniając ciągłość kształcenia zgodnie z realizacją planu nauczania.

Art. 34
1. Uczniowie zobowiązani są znać treść statutu szkoły oraz przestrzegać postanowień w nich zawartych.
2. Statut szkoły określa szczegółowo prawa i obowiązki ucznia przy zachowaniu następujących zasad:

A. Uczeń ma prawo do:
a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
c) korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,
d) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
e) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
f) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
g) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
h) pomocy w przypadku trudności w nauce,
i) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego,
j) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,
k) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

B. Uczeń ma obowiązek:
a) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
b) przestrzegać zasad kultury współżycia wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
c) dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,
d) dbać o mienie, wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
e) systematycznie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach szkolnych w terminie do 7 dni od dnia ustania nieobecności,
f) być czysto i schludnie ubranym, dostosować ubiór do wymogów szkolnych,
g) nie korzystać z telefonów komórkowych w czasie zajęć lekcyjnych,
h) nosić identyfikator w celu umożliwienia sprawdzenia tożsamości dla celów porządkowych.

Art. 35
1. Uczeń przodujący w nauce i szczególnie aktywny w pracy społecznej w szkole może zostać wyróżniony w następujący sposób:
a) wyróżnienie na apelu szkolnym,
b) prezentacja nazwiska ucznia na tablicy samorządu uczniowskiego,
c) nagroda książkowa lub rzeczowa na zakończenie roku szkolnego,
d) przyznanie tytułu „uczeń roku” oraz prezentacja zdjęcia i charakterystyki na tablicy samorządu uczniowskiego,
e) wpis do kroniki szkoły,
f) świadectwo z wyróżnieniem,
g) dyplom uznania,
h) stypendium za wyniki w nauce,
i) list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców,
j) inne wyróżnienia i nagrody ustalone przez władze oświatowe.
2. Uczeń może być nagrodzony jedną lub kilkoma nagrodami.
Art. 36
1.Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią
ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje
promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
2.Uczeń, który uzyskał ze wszystkich zajęć edukacyjnych w klasie programowo
najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których
realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu,
średnią ocen końcowych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
Art. 37
1. Za nieprzestrzeganie statutu szkoły i regulaminu szkoły uczeń może być ukarany:
a) upomnieniem lub naganą wychowawcy klasy,
b) upomnieniem lub naganą przez dyrektora szkoły na apelu szkolnym,
c) zawieszeniem w prawach ucznia na okres do jednego miesiąca,
d) skreśleniem z listy uczniów.
2. Skreślenie z listy uczniów/słuchaczy może nastąpić w przypadku:
a) notorycznych wagarów lub nieusprawiedliwionych nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających 150 godzin w semestrze,
b) braku rokowań na ukończenie przez ucznia klasy (więcej niż 4 oceny niedostateczne na I semestr),
c) kradzieży,
d) rażącego naruszenia dyscypliny w szkole (picie alkoholu, narkotyzowanie się i rozprowadzanie narkotyków, chuligańskie zachowanie) oraz na innych zajęciach odbywających się poza szkołą,
e) konfliktu ucznia z prawem (skazujący wyrok sądu),
f) celowego działania na szkodę szkoły,
g) porzucenia szkoły przez ucznia/słuchacza stwierdzonego po podjętych przez szkołę działaniach wyjaśniających jego absencję.
3. Skreślenie ucznia z listy uczniów/słuchaczy następuje w drodze decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii wychowawcy, pedagoga szkolnego i samorządu uczniowskiego/samorządu słuchaczy.
4. Kara może być zawieszona na okres nie dłużej niż pół roku.
5. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary w terminie 7 dni, gdy kara została udzielona:
a) przez wychowawcę klasy do dyrektora szkoły,
b) przez dyrektora do organu nadzorującego szkołę.
6. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.
Art. 38
1. W szkole obowiązuje Ocenianie wewnątrzszkolne opracowane na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U.
Nr 83, poz. 562 z roku 2007, z późniejszymi zmianami).
2. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia – polegające na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę,
b) zachowanie ucznia – polegające na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz o uwagach dotyczących jego zachowania,
b) udzielaniu uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) dostarczenie rodzicom (opiekunom prawnym) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu oraz udzielanie uczniowi pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
4. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie niezbędnych wymagań edukacyjnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów ocen z zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania według skali i formach przyjętych w naszej szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania według skali i w formach przyjętych w naszej szkole,
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych lub semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom lub opiekunom prawnym informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
5. Na początku każdego roku szkolnego uczniowie oraz rodzice uczniów lub ich
opiekunowie prawni muszą zostać poinformowani przez:
a) nauczycieli o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) wychowawcę o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować
wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
lub specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające
sprostanie wymaganiom edukacyjnym.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić
na podstawie tego orzeczenia.
Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków
wynikających ze specyfiki tych zajęć.
7. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub
technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony
w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z wymienionych wyżej zajęć
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”.
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych oraz na
podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej spełniającej warunki art.71 ust.3b ustawy zwalnia ucznia
z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w naszej szkole.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może
nastąpić na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki
drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast ocen
klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

8. Klasyfikacja śródroczna semestralna i roczna ucznia/słuchacza:
a ) klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania,

b) klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się w ostatnim tygodniu przed feriami zimowymi,

c) klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć
edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia
w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

d) w szkole policealnej oceny klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze
a zachowania nie ocenia się,

e) co najmniej na tydzień przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym
posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne
zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować
ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania
wychowawca klasy o prognozowanych klasyfikacyjnych ocenach
niedostatecznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych informuje ucznia i jego
rodziców (opiekunów prawnych) pisemnie w terminie 7 dni przed
klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej i odnotowuje fakt
przekazania informacji w dzienniku lekcyjnym,
f) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy
i ocenianego ucznia,

g) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne,
roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma
wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

9. Klasyfikacja semestralna słuchacza szkoły policealnej dla dorosłych
prowadzonej w formie zaocznej:
a) w szkole policealnej dla dorosłych podstawą oceniania i klasyfikowania słuchacza są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,

c) do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania i uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w planie nauczania w wymiarze co najmniej 50 % czasu przeznaczonego na te zajęcia ; w przypadku gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest zobowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, drugą pracę kontrolną,

d) do egzaminu semestralnego może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z przyczyn usprawiedliwionych na obowiązkowe konsultacje, jeżeli z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania,

e) słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły; termin dodatkowy, wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego, nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego, nie później niż do 31 sierpnia,

e) egzamin semestralny z języka obcego oraz z dwóch wybranych przez radę pedagogiczną przedmiotów zawodowych podstawowych dla zawodu,
w którym się kształci, składa się z części pisemnej i części ustnej, z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej; egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego; słuchacz może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach, a z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania; zwolnienie, jest równoznaczne ze zdaniem egzaminu semestralnego i uzyskaniem z danych zajęć edukacyjnych semestralnej oceny klasyfikacyjnej zgodnej z oceną uzyskaną z części pisemnej egzaminu semestralnego,

f) słuchaczowi powtarzającemu semestr lub który zdał egzaminy eksternistyczne
z zakresu poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych
w szkolnym planie nauczania, przed upływem 3 lat od daty przerwania lub
zdania egzaminu, zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których
uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny
niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na nie; zwolnienie
jest równoznaczne z utrzymaniem semestralnej oceny klasyfikacyjnej z danych
zajęć edukacyjnych zgodnej z oceną uzyskaną ,

g) dyrektor szkoły:
• zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla danego zawodu,
• zwalnia słuchacza z obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części, jeżeli przedłoży on zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające przepracowanie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci, okresu co najmniej równego okresowi trwania nauki zawodu, przewidzianemu dla zawodu wchodzącego w zakres zawodu w którym się kształci; zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie w zawodzie, w którym się kształci, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym się kształci.
Zaświadczenie, o którym mowa, przekłada się dyrektorowi szkoły w każdym
semestrze, w którym słuchacza obowiązuje odbycie praktycznej nauki zawodu.

h) Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej z jednego albo dwóch obowiązkowych egzaminów semestralnych. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

i) Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.
10. Ocenianie uczniów:
a) oceny są jawne, na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę ( uzasadnienie oceny powinno zawierać: informację o stopniu spełnienia wymagań określonych przez nauczyciela , sposób poprawy ocenyi termin poprawy) a sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu na zasadach określonych przez statut.
Nauczyciel ma obowiązek udostępnić sprawdzone i ocenione bieżące prace pisemne. Ustala się następujące formy udostępniania prac pisemnych : na zajęciach lekcyjnych, podczas konsultacji przedmiotowych, podczas konsultacji dla rodziców, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot pracy podpisanej przez rodziców, przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii.

b) ocena ustalona przez nauczyciela nie może być zmieniona decyzją
administracyjną, a jedynie w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzianu
wiadomości i umiejętności ucznia,

c) ocenę klasyfikacyjną z zajęć praktycznych i praktyki zawodowej ustala
pełnomocnik dyrektora do spraw szkolenia praktycznego w porozumieniu
z osobami prowadzącymi zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową,

d) zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy,

e) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala
się według następującej skali:

Stopień Skrót literowy Oznaczenie cyfrowe
celujący
bardzo dobry
dobry
dostateczny
dopuszczający
niedostateczny cel.
bdb.
db.
dst.
dop.
ndst. 6
5
4
3
2
1
Stopnie bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne zapisywane są w pełnym brzmieniu.
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie oznaczeń „+” oraz „-”, przy czym „+” to dodatkowe 0,5 wartości do oceny , a „-” oznacza , że otrzymana ocena jest niższa o wartość 0,25 .

f) ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
• stopień celujący otrzymuje uczeń, który: posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania danego etapu (klasy), samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia; biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania dla danego etapu (klasy) oraz wykraczające poza ten program, proponuje rozwiązania nietypowe lub uczeń osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,
• stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który: opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie); sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań trudnych i problemów w nowych sytuacjach,
• stopień dobry otrzymuje uczeń, który: nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania na danym etapie (w klasie), ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej; poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
• stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który: opanował wiadomości i umiejętności określone podstawą programową na danym etapie nauki (w danej klasie); rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
• stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który: ma braki w opanowaniu podstaw programowych, które nie przekreślają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z danego przedmiotu (bloku przedmiotowego) w ciągu dalszej nauki; rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności,
• stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu ;nie jest wstanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim(elementarnym) stopniu trudności,

g) szczegółowe kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne,
wynikające z realizowanego programu nauczania i ocenianie osiągnięć
edukacyjnych opracowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów
uwzględniając i przestrzegając powyższych ustaleń,

h) ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna uwzględnia w następujących proporcjach:

ocena A – pisemne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia – 60 %
ocena B – ustne formy sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia oraz
inne formy aktywności ucznia w szkole i poza szkołą – 40%
Podstawową zasadę oszacowania oceny klasyfikacyjnej śródrocznej (rocznej) stanowi wzór:
nA nB
∑ Ai*60% + ∑ Bi*40% gdzie: A – ocena A, B – ocena B i
i=1 i=1 nA – liczba ocen A, nB – liczba ocen B
=
nA*60% + nB*40%

Ocenę śródroczną i roczną wyznaczamy obliczając średnią ważoną ( wg wzoru)
z ocen bieżących, następnie zaokrąglając do pełnej oceny (jeżeli cyfra dziesiętnych to 0,1,2,3,4,5 -ocenę przybliżamy z niedomiarem, gdy jest to 6, 7, 8, 9-przybliżamy
z nadmiarem), za wyjątkiem ocen niedostatecznej i dopuszczającej

Uczeń jako ocenę śródroczną i roczną otrzymuje niedostateczny, gdy średnia ważona jego ocen bieżących jest mniejsza od 1,7 a dopuszczający, gdy średnia ważona jest nie mniejsza od 1,7 i mniejsza od 2,5 z zastrzeżeniem, że w ocenach A musi znajdować się przynajmniej jedna ocena pozytywna – w przypadku klasyfikacji rocznej w każdym semestrze.

W uzasadnionych przypadkach – jako przywilej – dla ucznia, który ma bardzo dobrą frekwencję i wywiązuje się z obowiązku szkolnego, jeśli oszacowana ocena jest niższa od 1,7 wystawienie oceny dopuszczający pozostawia się nauczycielowi oceniającemu.

i) każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej
z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „0”. Po upływie dwóch tygodni od takiego zapisu w dzienniku i/ lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „0” ocenę niedostateczną Jeśli uczeń z poprawy otrzyma ocenę niedostateczną nauczyciel nie wpisuje jej lecz w miejscu przeznaczonym na ocenę dokonuje wpisu „x”
j) nauczyciel w ocenianiu bieżącym na koniec roku szkolnego w ocenach B
( tj. inne formy aktywności) dokonuje oceny udziału ucznia w zajęciach , przyjmując odpowiednio:

100 % frekwencji na zajęciach – celujący
99- 90 % frekwencji na zajęciach- bardzo dobry

Ocen dobrych, dostatecznych, dopuszczających i niedostatecznych nie wpisuje się.

k) przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
przedmioty ogólnokształcące:
100 % punktów oraz zadanie dodatkowe –celujący;
90 -100 % punktów -bardzo dobry;
75 -89 % punktów –dobry;
50 -74 % punktów –dostateczny;
40 -49 % punktów –dopuszczający;
39 % punktów i mniej –niedostateczny.
przedmioty zawodowe:
100 % punktów oraz zadanie dodatkowe –celujący;
90 -100 % punktów -bardzo dobry;
75 -89 % punktów –dobry;
60 -74 % punktów –dostateczny;
50 -59 % punktów –dopuszczający;
49 % punktów i mniej –niedostateczny.

l) przyjmuje się , iż minimalną ilością ocen bieżących w semestrze, bez względu na tygodniowy wymiar godzin, są 3 oceny

ł) sprawdziany mogą być przeprowadzane nie później niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej.

11.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza szkołą,
g) okazywanie szacunku innym ludziom.
12. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:
• wzorowe
• bardzo dobre
• dobre
• poprawne
• nieodpowiednie
• naganne.
13. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na:
a) oceny z zajęć edukacyjnych,
b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
• Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
• Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
14. Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia:
• ocenę wzorową – otrzymuje uczeń spełniający kryteria na ocenę bardzo dobrą,
utożsamia się z zasadami zapisanymi w Statucie Szkoły i poprzez swoje
zachowanie oraz aktywność na forum szkoły jest znany społeczności szkolnej,
a także stanowi pozytywny wzór do naśladowania dla uczniów szkoły
działając twórczo w co najmniej trzech spośród wymienionych przedsięwzięć
szkolnych: współtworzenie wydarzeń szkolny; animowanie życia klasy;
aktywność na polu koleżeńskim,
• ocenę bardzo dobrą – otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia
zapisane w statucie szkoły oraz wyróżnia się na forum klasy i szkoły kulturą osobistą, aktywnością naukową lub aktywnością na rzecz społeczności szkolnej i dbałością o mienie szkolne; ma nie więcej niż 10 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności,
• ocenę dobrą – otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły; ma nie więcej niż 20 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności,
• ocenę poprawną – otrzymuje uczeń, który wypełnia obowiązki ucznia zapisane w statucie szkoły; ma nie więcej niż 30 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności,
• ocenę nieodpowiednią – otrzymuje uczeń, który nie wypełnia obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły; ma nie więcej niż 50 nieusprawiedliwionych godzin nieobecności,
• ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco lekceważy obowiązki zawarte w statucie szkoły, otrzymał naganę Dyrektora Szkoły.
Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę klasy jest ostateczna.

15. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania
uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
Uczeń kończy szkołę jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się
roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane
w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w
klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny
klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
16. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom
osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki
w klasie programowo wyższej( semestrze programowo wyższym), szkoła w
miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
17. Egzamin poprawkowy:
a) uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć,
b) egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
w ostatnim tygodniu ferii zimowych (w szkole policealnej),
c) dla przeprowadzenia egzaminu poprawkowego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
• dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
• nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminator,
• nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
d) z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję, do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
e) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły:
• nie później niż do końca września,
• nie później niż do końca marca (w szkole policealnej),
f) uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr).Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem , że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowanym w klasie programowo wyższej.
18. Egzamin klasyfikacyjny:
a) uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,
b) uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny,
c) na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) zgłoszony do dyrektora szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem semestralnych (rocznych ) zajęć edukacyjnych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny,
d) egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
e) egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyłączeniem informatyki, technologii informacyjnej, wychowania fizycznego gdzie egzamin ma formę zadań praktycznych,
f) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,
g) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
h) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia,
i) z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół do którego dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia; protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
j) dla ucznia, nieklasyfikowanego z zajęć praktycznych lub praktyki zawodowej, z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia praktyczne lub praktykę zawodową umożliwiające uzupełnienie programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,
k) uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
l) uzyskana, w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, roczna (semestralna) ocena
z zajęć edukacyjnych jest ostateczna,
m) uzyskana, w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, niedostateczna roczna
(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego,
n) w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
19. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia:
a) uczeń ma prawo przystąpienia do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, jeżeli roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania, została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć, edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów a przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji,
b) termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami,
c) w skład komisji wchodzą:
• w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – może być zwolniony
z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych uzasadnionych
przypadkach wówczas dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego
takie same zajęcia edukacyjne dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły
tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne,
• w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie, pedagog, przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
przedstawiciel rady rodziców,
d) ustalona przez komisję ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od oceny
wcześniej ustalonej,
e) z prac komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o odpowiedziach uczniach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
f) uczeń, który z udokumentowanych przyczyn losowych, nie mógł przystąpić do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym. Termin dodatkowy sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi),
g) w przypadku gdy wynik egzaminu poprawkowego został ustalony niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania oceny, uczniowi i jego rodzicom przysługuje termin 5 dni na zgłoszenie zastrzeżeń.
20. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana tylko do wglądu uczniowi lub jego rodzicom na wniosek złożony do dyrektora szkoły.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Art. 39
Przepisy zawarte w statucie stosuje się odpowiednio do szkoły dla dorosłych z wyłączeniem przepisów o pomocy materialnej, zadaniach opiekuńczych szkoły, współdziałaniu szkoły z rodzicami, programie wychowawczym i profilaktyce.
Art. 40
1. Zespół Szkół Ekonomicznych posiada pieczęć urzędową zawierającą nazwę zespołu.
2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych posiadają pieczęć urzędową zawierającą nazwę szkoły.
3. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych mają u góry nazwę zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych podaje się nazwę szkoły.

Art. 41
Szkoła posiada własny sztandar.
Art. 42
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.