Rzecznik Praw Ucznia


paragraf-2

 

 

 

PRAWA UCZNIA

1.     Uczeń naszej szkoły ma prawo:

 • być traktowany zgodnie z Konwencją Praw Dziecka oraz Deklaracją Praw Człowieka i Obywatela,
 • wykazywania aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • do odpoczynku w czasie przerwy lekcyjnej, ferii, świąt ( nie zajmowanie przerw lekcyjnych; na okres świąt i ferii nie zadaje się zadań domowych),
 • do opieki socjalnej ( wg ustalonych przepisów),
 • do jawnej, uzasadnionej, na bieżąco przeprowadzonej oceny stanu swojej wiedzy,
 • do jawnej oceny z zachowania wystawianej przez wychowawcę klasy wg zatwierdzonego przez Rade Pedagogiczną regulaminu,
 • uczeń, jego rodzice mogą wystąpić do wychowawcy klasy o ponowne ustalenie oceny z zachowania,
 • do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzania i oceny wiedzy lub umiejętności,
 • uczeń, jego rodzice mają prawo zgłaszać do wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły problemy wynikające z nie respektowania wyżej wymienionych praw ucznia.

 

 

 

 

OBOWIĄZKI UCZNIA

1.     Uczeń naszej szkoły jest zobowiązany swoim zachowaniem, wszędzie i w każdej sytuacji, godnie reprezentować postawę młodego Polaka przez:

 • oddawanie honoru symbolom narodowym ( flaga, hymn, godło),
 • szanowanie miejsc pamięci narodowej ( groby, pomniki, relikty przeszłości),
 • dbanie o czystość mowy polskiej,
 • kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • przestrzeganie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.

2.     Obowiązkiem ucznia jest regularne uczęszczanie do szkoły i na zajęcia praktyczne oraz maksymalne wykorzystywanie swoich zdolności do:

 • rzetelnej i systematycznej pracy nad opanowaniem materiału dydaktycznego

i praktycznego,

 • działalności społecznej,
 • rozwijania własnej osobowości przez uczestnictwo w pracach zespołów, kół zainteresowań, udziału w olimpiadach przedmiotowych, imprezach kulturalnych.

3.     Obowiązkiem ucznia naszej szkoły jest:

 • okazywanie szacunku osobom starszym, rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły, innym przełożonym oraz kolegom,
 • przeciwstawianie się wszelkim przejawom brutalności i wulgarności,
 • poszanowanie przekonań i godności osobistej drugiego człowieka.

4.     Obowiązkiem ucznia jest dbanie o estetyczny wygląd oraz zdrowie własne i kolegów:

 • uczeń dba o czystość i schludność własnego wyglądu,
 • obowiązującym strojem codziennym jest marynarka,
 • uczeń nie może wyróżniać się ekstrawaganckim sposobem ubierania się, fryzura, makijażem,
 • uczeń nosi identyfikator ( kartę szkolną),
 • uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków,
 • uczeń dba o czystość w szkole i pomaga w utrzymaniu porządku na terenie szkoły,
 • uczeń szanuje mienie szkolne, w razie potrzeby zabezpiecza przed jego uszkodzeniem.

 

 

 

 

NAGRODY

Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

 • rzetelną naukę i pracę społeczną, wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę,
 • wg ustalonych przez szkołę zasad.

Formy wyróżniania uczniów przodujących w nauce i szczególnie aktywnych w pracy społecznej w szkole:

 • wyróżnienie w apelach szkolnych
 • centralne prezentacje nazwisk najlepszych uczniów na tablicy Samorządu Uczniowskiego,
 • nagrody książkowe lub dyplomy na zakończenie roku szkolnego,
 • przyznawanie tytułu „uczeń roku”, prezentacja zdjęcia i charakterystyka na tablicy Samorządu Uczniowskiego,
 • wpis do kroniki szkoły,
 • wyróżnienie zgodnie z zarządzeniem MEN (świadectwo z wyróżnieniem),
 • wpis absolwentów do „Złotej Księgi Uczniów ZSE” i honorowy dyplom,
 • listy pochwalne dla rodziców.

 

 

 

 

KARY

Za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły uczeń może być ukarany poprzez:

 • upomnienie przez wychowawcę klasy,
 • upomnienie lub naganę przez dyrektora szkoły,
 • upomnienie lub naganę udzielona publicznie na apelu szkolnym,
 • zawieszeniem w prawach ucznia,
 • zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz ( konkursy, wycieczki, turnieje itp.),
 • przeniesieniem do innej szkoły,
 • skreśleniem z listy uczniów.

Kara może być zawieszona na czas próby ( nie dłużej niż pół roku). Uczeń ma prawo do odwołania się od udzielonej kary do : wychowawcy klasy, dyrekcji, Rady Pedagogicznej, komisji dyscypliny Zespołu Wychowawczego, jeśli uzyska poparcie Samorządu Klasowego I Szkolnego.