Regulamin Rady Rodziców


PODSTAWA PRAWNA Rady Rodziców.docx

PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami ).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz.624 z późniejszymi zmianami) zmiana ( Dz. U. z 2002 r. Nr 10, póz. 96 ).
 • Ustawa z 11kwietnia 2007r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007r. Nr 80, poz.542).;5
 • Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Rada Rodziców jest organem szkoły, która stanowi reprezentację rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkół dla młodzieży, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie
2. Radę Rodziców tworzą rodzice i prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do szkół dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, którzy zostali wybrani w tajnych wyborach. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel rodziców uczniów danej klasy wybrany przez tych rodziców w tajnych wyborach.
3. Siedzibą Rady Rodziców jest Zespół Ekonomicznych, który jest zlokalizowany w budynku przy pl. Sikorskiego 1.
4. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w realizacji zadań statutowych szkoły.
5. Rada Rodziców opiera swoją działalność na pracy społecznej jej członków, przy czym do prowadzenia swych spraw finansowych może zatrudnić księgowego.
6.Rada Rodziców upoważnia osobę prowadzącą sprawy finansowe Rady Rodziców do zawarcia umowy dotyczącej ubezpieczenia młodzieży.
7. Na dokumentach i pieczątkach ustalona nazwa Rady Rodziców używana jest
w pełnym brzmieniu tj.:
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, 48-300 Nysa, pl. Sikorskiego 1
NIP: 753-20-24-602

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
§2

1. Celem Rady Rodziców jest:
1) reprezentowanie ogółu rodziców i prawnych opiekunów uczniów szkoły wobec innych organów szkoły, organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;
2) podejmowanie działań zmierzających do podnoszenia jakości realizacji zadań statutowych szkoły;
3) współpraca z organami szkoły w celu doskonalenia organizacji procesu nauczania oraz realizacji programu wychowawczego i profilaktyki szkoły;
4) spójne oddziaływanie poprzez rodzinę i szkolę na młodzież w procesie nauczania oraz wychowania i profilaktyki zgodnie z ich rozwojem i potrzebami zdrowotnymi;
5) prezentowanie opinii, ocen i wniosków dotyczących wszystkich spraw szkoły;
6) wspieranie realizacji zadań statutowych szkoły funduszami Rady Rodziców;
2. Do zadań Rady Rodziców należy:
a) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowane przez nauczycieli
 • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców

b) Opiniowanie:

 • programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły
 • projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły

c) Współdziałanie z innymi organami szkoły:

 • w wypracowaniu perspektywicznego planu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia;
 • w realizacji szkolnych programów nauczania, wychowania i profilaktyki;
 • w przygotowywaniu zmian w statucie szkoły w części dotyczącej Rady Rodziców, praw i obowiązków ucznia;

d) Uzyskiwanie od innych organów szkoły:

 • rzetelnej informacji na temat osiągnięć i niepowodzeń dydaktyczno-wychowawczych uczniów;
 • pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych uczniów;

e) Udzielanie pomocy materialnej:

 • samorządowi szkolnemu na działalność statutową;
 • szkole w zakresie realizacji jej zadań statutowych.

d) Wspieranie szkoły w organizacji zajęć pozalekcyjnych:

 • rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • przygotowujących uczniów szkoły do sprostania oczekiwaniom rynku pracy;
 • umożliwiających młodzieży zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

e) Gromadzenie funduszy oraz ich wydatkowanie zgodnie z planem finansowo-rzeczowyrn Rady Rodziców na dany rok szkolny.

CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§3

1. Członkami Rady Rodziców są rodzice lub prawni opiekunowie uczniów uczęszczających
do szkół dla młodzieży wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie, którzy zostali wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danej klasy, po jednym przedstawicielu na oddział klasowy.
2. Przynależność do Rady Rodziców jest dobrowolna.
3. Członkowie Rady mają prawo do:

 • brania udziału we wszystkich dziedzinach pracy Rady,
 • zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem rady i innych organów szkoły;
 • czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Rady;
 • reprezentowania rodziców i prawnych opiekunów uczniów danej klasy, wobec Dyrektora Szkoły i Zarządu Rady Rodziców.

4. Członkowie Rady mają obowiązek:

 • brać aktywny udział w pracach Rady w formach, jakie ustala niniejszy regulamin oraz władze Rady;
 • przestrzegać regulaminu Rady;

5. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Rady Klasy, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Rady;
 • wykluczenia członka Rady za nieprzestrzeganie regulaminu Rady, prawa oraz ogólnie przyjętych norm współżycia społecznego,
 • śmierci członka Rady;
 • ukończenia szkoły przez ucznia, którego rodzic lub prawny opiekun jest członkiem Rady;
 • skreślenia z listy uczniów ucznia, którego rodzic lub prawny opiekun jest członkiem Rady;

§4

1. Dla realizacji celów Rady Rodziców na forum klasy, wybierana jest Rada Klasy.
2. Wybór Rady Klasy odbywa się spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
3. Rada Klasy składa się od 3 do 5 członków, którzy spośród siebie na pierwszym zebraniu wybierają przewodniczącego, skarbnika klasy, sekretarza.
4. W skład Rady Klasy wchodzi z głosem doradczym wychowawca klasy.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Klasy w trakcie kadencji, skład osobowy Rady jest uzupełniany w wyborach uzupełniających.
6. Członkowie Rady Klasy wchodzą w skład Rady Rodziców.
7. Do zadań Rady Klasy należy:

 • współdziałanie z Zarządem Rady Rodziców;
 • przekazywanie informacji z działalności Rady Rodziców;
 • współpraca z wychowawcą klasy w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych;
 • przekazywanie opinii i wniosków rodziców Dyrekcji Szkoły oraz Zarządowi Rady Rodziców

ORGANY RADY
§5

Organami Rady Rodziców są:

 • Zebranie członków Rady Rodziców,
 • Zarząd Rady Rodziców,
 • Komisja Rewizyjna.

§6

1. Kadencja Zarządu Rady Rodziców i Komisji rewizyjnej trwa trzy lata.
2. Wybór Zarządu Rady Rodziców i Komisji rewizyjnej odbywa się spośród nieograniczonej liczby kandydatów członków Rady w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie wybrani do Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż dwie kadencje.
4. Uchwały władz Rady, jeżeli regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
5. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Rady w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniony spośród nie wybranych kandydatów w wyborach uzupełniających.
6. Członkowie Rady Rodziców z klas programowo najwyższych, których dzieci opuściły szkołę w (środku kadencji) Rady Rodziców zostają zastąpieni przez członków Rad Klasowych z klas nowo zorganizowanych.

§7

1. Zebranie Członków Rady Rodziców jest najwyższym jej organem.
2. W Zebraniu Członków Rady mogą brać udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Rady, z głosem doradczym przedstawiciele innych organów szkoły oraz osoby zaproszone przez Zarząd Rady.
3. Zebranie Członków Rady Rodziców zwołuje Zarząd Rady Rodziców z własnej inicjatywy, nie rzadziej niż raz w roku.
4. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej Zebranie Członków Rady Rodziców zwołuje Zarząd Rady Rodziców w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
5. Zawiadomienie o zebraniu winno być podane wszystkim członkom Rady oraz dyrektorowi szkoły na co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
6. Uchwały Zebrania Członków Rady Rodziców zapadają zwykłą większością głosów.

§8

1. Kompetencje stanowiące Rady Rodziców:

uchwala regulamin Rady i jego zmiany;

 • wybiera i odwołuje przewodniczącego Rady, członków Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej;
 • uchwala na wniosek Zarządu Rady Rodziców plan finansowo-rzeczowy na dany rok szkolny;
 • udziela absolutorium Zarządowi Rady Rodziców na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 • uchwala na wniosek Zarządu Rady Rodziców minimalną dobrowolną składkę rodziców na rzecz Rady Rodziców;
 • wyraża zgodę na zatrudnienie księgowego;

2. Kompetencje wnioskujące Rady Rodziców:

 • wnioskuje o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
 • wnioskuje wspólnie z innymi organami szkoły o nadanie imienia szkole;
 • wnioskuje o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do dyrektora lub nauczyciela szkoły w przypadku uchybienia godności zawodu nauczyciela;
 • wnioskuje o organizację kursów i zajęć pozalekcyjnych umożliwiających rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów uczniów;

3. Kompetencje, opiniujące Rady Rodziców:

 • opiniuje szkolny zestaw programów dopuszczonych do użytku szkolnego;
 • opiniuje program wychowawczy szkoły;
 • opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania;
 • opiniuje dorobek zawodowy nauczyciela;
 • wyraża i przekazuje dyrektorowi, radzie pedagogicznej, organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinię o pracy szkoły;
 • opiniuje program profilaktyki szkoły.

4. Rada Rodziców ma prawo do:

 • brania udziału w pracach komisji konkursowej powołanej przez organ prowadzący w celu wyłonienia dyrektora szkoły;
 • odwoływania się w sprawach spornych do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny celem uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemu;
 • informacji o wypadkach uczniów i brania udziału w pracach zespołu powypadkowego;
 • uzyskiwania informacji na temat wszystkich spraw dotyczących organizacji i pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły;

5. Rada Rodziców ma obowiązek:

 • przestrzegać Regulamin Rady Rodziców i prawa oświatowego;
 • współdziałać z organami szkoły we wszelkich sprawach dotyczących organizacji i pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły;
 • gospodarnie i celowo wydatkować gromadzone fundusze;
 • rozpatrywać wnioski i postulaty zgłoszone przez rodziców, członków Rady lub jej władze;
 • określić formy, zakres i sposób realizacji pomocy uczniom i szkole

§9

1. Zarząd Rady Rodziców składa się z 4 osób. W skład Zarządu Rady Rodziców wchodzi z głosem doradczym dyrektor szkoły lub jego przedstawiciel.
2. Zarząd Rady Rodziców wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
3. Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz i kieruje pracami Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
5. Do zadań Zarządu Rady Rodziców należy:

 • decydowanie o wszystkich sprawach związanych z działalnością Rady, nie zastrzeżonych innym organom Rady;
 • zwoływanie zebrania Członków Rady Rodziców raz w roku do 30 września;
 • opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Rady Rodziców;
 • opracowanie projektu planu finansowo-rzeczowego na dany rok szkolny;
 • opracowywanie projektu zmian do regulaminu Rady Rodziców w celu dostosowania go do obowiązującego prawa oświatowego i zmieniającej się rzeczywistości szkolnej;
 • realizacja celów Rady i uchwał Zebrania Rady Rodziców;
 • realizacja uchwalonego planu finansowo-rzeczowego na dany rok szkolny;
 • ustalanie szczegółowych kierunków działania;
 • informowanie rodziców o pracy Rady Rodziców;
 • powoływanie komisji oraz zespołów problemowych oraz określenie ich zadań;
 • przygotowywanie opinii na wniosek dyrektora szkoły w ramach swoich kompetencji;
 • wybór przedstawicieli Rady Rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;
 • Zarząd może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze spośród członków Rady Rodziców,

§10

1. Do zadań przewodniczącego Rady i jego zastępcy należy w szczególności:

 • planowanie pracy Zarządu Rady Rodziców;
 • zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu Rady Rodziców i Rady Rodziców;
 • nadzorowanie prac komisji i zespołów problemowych;
 • nadzorowanie realizacji uchwał Zebrania Członków Rady Rodziców;
 • nadzorowanie realizacji planu finansowo-rzeczowego Rady Rodziców;
 • podpisywanie umowy z Bankiem do otwarcia i prowadzenia rachunku Rady Rodziców , podpisywanie dokumentów dotyczących dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców pism, opinii, wniosków w imieniu Rady Rodziców;
 • reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz;
 • współpraca z organami szkoły;

Zastępca przewodniczącego Rady :

 • ma prawa i obowiązkami przysługujące przewodniczącemu Rady w przypadku zastępowania go w razie jego nieobecności
 • ponadto do szczególnych obowiązków należy:
  – podpisanie podpisywanie umowy z Bankiem do otwarcia i prowadzenia rachunku Rady Rodziców, podpisywanie dokumentów dotyczących dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców

2. Do zadań sekretarza Zarządu Rady należy w szczególności:

 • Sekretarz sporządza protokoły zebrań, a w razie jego nieobecności inny członek Zarządu Rady Rodziców;
 • Prowadzi korespondencję i archiwum Rady. Prowadzi ewidencję członków Rad Klasowych;
 • opracowuje w porozumieniu z Zarządem projekt planu finansowo-rzeczowego na dany rok szkolny;
 • podpisuje umowy z Bankiem do otwarcia i prowadzenia rachunku Rady Rodziców, podpisuje dokumenty dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na koncie Rady Rodziców

3. Do zadań skarbnika Zarządu Rady należy w szczególności:

 • organizowanie wspólnie ze skarbnikami Rad Klasowych i Zarządem Rady wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców;
 • nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów;
 • nadzór nad prawidłowym i celowym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami prawa wydatkowania środków finansowych Rady Rodziców;
 • nadzór nad prawidłowym i rzetelnym prowadzeniem dokumentacji księgowego Rady Rodziców;
 • sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-księgowych i zatwierdzanie ich do wypłaty;
 • składanie sprawozdań z działalności finansowej oraz wykonywania planów finansowo-rzeczowych Rady Rodziców;
 • nadzorowanie z ramienia Zarządu całokształtu działalności gospodarczo-finansowej Rady Rodziców;

§11

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
2. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola działalności organów Rady Rodziców.
Komisja Rewizyjna w szczególności:

 • przeprowadza raz w roku kontrolę działalności finansowo-gospodarczej Zarządu Rady Rodziców;
 • przeprowadza raz w roku kontrolę działalności Zarządu Rady pod kątem zgodności z regulaminem i uchwałami Rady Rodziców,
 • przeprowadza doraźne kontrole na pisemny wniosek przewodniczącego, skarbnika lub członków Rady Rodziców;
 • składa Radzie Rodziców roczne sprawozdania ze swej działalności, przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi;
 • wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Rady Rodziców;

FUNDUSZE RADY RODZICÓW I JEJ DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWO-GOSPODARCZA
§12

1. Fundusze Rady Rodziców tworzą:

 • darowizny w postaci składek rodziców uczniów;
 • darowizny lub zapisy osób fizycznych i prawnych;
 • dochody z imprez;
 • dochody z lokat bankowych;

2. Rodzice mogą deklarować swoje świadczenia na rzecz szkoły w formie robocizny.
3. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje swoje środki na rachunku oszczędnościowym.
4. Celem prowadzenia własnej dokumentacji finansowej, Rada Rodziców może zatrudnić księgowego.
5. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady jest roczny plan finansowo- rzeczowy uchwalony na Zebraniu Członków Rady Rodziców na dany rok szkolny.
6. Zasady prowadzenia przez Radę Rodziców gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§13

1. Fundusze Rady Rodziców w planie finansowo-rzeczowym przeznacza się zgodnie z corocznymi ustaleniami członków Rady Rodziców.
2. Środki finansowe na rzecz uczniów mogą być przeznaczone na:

 • organizację kursów i zajęć pozalekcyjnych;
 • wspieranie turystyki i krajoznawstwa;
 • organizację uroczystości szkolnych;
 • nagrody;
 • działalność samorządu szkolnego;

3. Środki finansowe na rzecz szkoły mogą być przeznaczone na:

 • zakup pomocy dydaktycznych;
 • zakup sprzętu szkolnego;
 • zakup materiałów wykończeniowych w celu podniesienia standardu pomieszczeń szkolnych;
 • zakup komputerów, programów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych;
 • zakup książek do biblioteki szkolnej;
 • pomoc w usuwaniu awarii;
 • promocję szkoły;
 • materiały biurowe dla księgowego i członków Rady Rodziców;
 • lokaty bankowe;
 • cele reprezentacyjne.

4. Zebranie Członków Rady Rodziców w planie finansowo-rzeczowym może ustalić inne proporcje wydatkowania środków finansowych w danym roku szkolnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§14

1. Regulamin Rady Rodziców winien być zgodny z obowiązującym prawem i statutem szkoły.
(Zmiany w regulaminie mogą nastąpić jedynie w trybie przewidzianym dla jego ustalenia)
2. Zebrania Rady Rodziców i Zarządu Rady są protokołowane. Protokoły pisane są w wersji komputerowej.
3. Nowo uchwalone organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.
4. Wgląd do dokumentacji Rady Rodziców mają: członkowie Rady Rodziców, Dyrektor szkoły, upoważnione organy kontroli.
5. Miejscem przechowywania dokumentacji Rady Rodziców jest sekretariat szkoły.

Nysa, 20 września 2013 r