REKRUTACJA

Zasady rekrutacji

Chcesz poznać ofertę szkół ponadgimnazjalnych,
wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły
oraz sprawdzić wyniki rekrutacji?

ZASADY REKRUTACJI

Development
Design
Marketing
null

Kierunki kształcenia

więcej
null

Kursy kwalifikacyjne

więcej
null

Filmy promocyjne

więcej

REGULAMIN REKRUTACJI

 

REGULAMIN REKRUTACJI

na rok  2020/2021
w ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w NYSIE

Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.
2. Zarządzenie Nr 6 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach w roku szkolnym 2020/2021 w woj. opolskim.
3. Zarządzenie Nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych liceów, techników, branżowych szkół I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych w woj. opolskim na rok szkolny 2020/2021.
4. Uchwała nr XIV/139/16 Rady Powiatu w Nysie z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia wartości punktowej i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacyjnych przy przyjęciu: do publicznych szkół ponadpodstawowych, do publicznych szkół policealnych, do publicznych szkół dla dorosłych, na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz na pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego.
§ 1
W Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonować będzie pięcioletnie Technikum Nr 3 kształcące w zawodach:
technik ekonomista
technik hotelarstwa
technik logistyk
technik rachunkowości

Planowany jest nabór do 3 oddziałów klas pierwszych z limitem miejsc 24, w każdej z klas . Trzy przedmioty brane pod uwagę przy przeliczeniu na punkty: matematyka, geografia, język obcy (j. angielski lub j. niemiecki)
§ 2
Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej dokonują rejestracji internetowej do co najwyżej trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów zgodnie z listą preferencji.
§ 3
1. Kandydaci do klas pierwszych składają niżej wymienione dokumenty w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nysie (jeżeli Zespół Szkół Ekonomicznych w Nysie jest szkołą pierwszego wyboru):
• podanie
• kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
• kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu w ostatniej klasie szkoły podstawowej
• zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia
• w określonym zawodzie inne zaświadczenia-orzeczenie z poradni pedagogicznej, zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe itp.

§4
Terminy rekrutacji do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nysie ustala dyrektor szkoły zgodnie z odpowiednim zarządzeniem kuratora .

§5
O przyjęciu do wskazanej przez kandydata klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej funkcjonującej w ZSE w Nysie decyduje liczba uzyskanych punktów, na którą składa się:
a. liczbowy wynik egzaminu ósmoklasisty
b. liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego i matematyki oraz dwóch przedmiotów wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych
c. liczba punktów za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
d. punkty uzyskane za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

§6
Przyjmuje się następujący sposób obliczania punktów:
a. wyniki poszczególnych części egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach przelicza się na punkty mnożąc wynik z języka polskiego i matematyki przez 0,35 oraz z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (maksymalnie 100 pkt.)
b. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przelicza się na punkty w następujący sposób:
ocena punkty
celujący 18
bardzo dobry 17
dobry 14
dostateczny 8
dopuszczający 2
c. za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.
d. punkty przyznawane za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – załącznik Nr 2:
1)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:
a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
2)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt.
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
3)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt.
b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt. d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.
e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt.
4)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt.
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt.
d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt.
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt.
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 pkt.
5)uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a)międzynarodowym – 4 pkt.(1, 2, 3 miejsce) 5
b)krajowym – 3 pkt. (1,2,3,miejsce)
c)wojewódzkim – 2 pkt. (1,2 miejsce)
d)powiatowym – 1 pkt. (1 miejsce)
W przypadku kiedy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych o których mowa w ppkt. 1- 5 na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 pkt.
e. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.
Maksymalnie kandydat może uzyskać 200 pkt.

§7
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej klasy szkoły ponadpodstawowej niezależnie od kryteriów.

§8
Listę osób przyjętych do poszczególnych klas w Zespole ustala się na podstawie listy rankingowej zgodnej z uzyskaną sumą punktów, uwzględniając plan naboru na nadchodzący rok szkolny. Limit miejsc w poszczególnych oddziałach ustala się w porozumieniu z organem prowadzącym.

§9
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, pierwszeństwo mają: – kandydaci z rodzin wielodzietnych, – kandydaci niepełnosprawni – kandydaci których jeden lub oboje rodziców, lub rodzeństwo są niepełnosprawni, – kandydaci wychowywani przez jednego z rodziców, – kandydaci objęci pieczą zastępczą .

§10
Listy kandydatów do poszczególnych klas zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń. Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej klasie poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia. Brak potwierdzenia w wymaganym terminie powoduje skreślenie z listy kandydatów.
§11
W terminie 5 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Wnieść odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
§12
Warunkiem przyjęcia jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
§13
W przypadku niestandardowej rekrutacji (np. uczniowie z innych krajów lub kwalifikujący się na podstawie odrębnych przepisów i opinii) decyzje o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.

§14
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

Załącznik nr 2 Wykaz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych, których organizatorem jest Opolski Kurator Oświaty 1. Wojewódzki Konkurs Polonistyczny, 2. Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego, 3. Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego, 4. Wojewódzki Konkurs Historyczny, 5. Wojewódzki Konkurs Matematyczny, 6. Wojewódzki Konkurs Biologiczny 7. Wojewódzki Konkurs Fizyczny, 8. Wojewódzki Konkurs Geograficzny Wykaz turniejów, konkursów i olimpiad tematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim 1. Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, 2. Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, 3. Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy Żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887- 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, 4. Ogólnopolski konkurs ekologiczny „Poznajemy parki Krajobrazowe Polski”, 5. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 6. Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Języku Polskim, 7. Wojewódzki Konkurs „Katyń – zbrodnia bez kary”, 8. Wojewódzki Diecezjalny Konkurs Wiedzy religijnej – Żak, 9. Ogólnopolski Konkurs „Trzymaj formę”, 10.Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Mniejszości Niemieckiej, 11.Wojewódzki Konkurs Recytatorski w języku niemieckim „Młodzież recytuje poezję”, 12.Wojewódzki Konkurs o Kresach Wschodnich 10 Wykaz zawodów plastycznych o zasięgu wojewódzkim 1. Wojewódzki konkurs plastyczny o Księciu Janie Dobrym – „Książę jan Dobry – polityk, patriota doskonały i oszczędny gospodarz” (organizatora: Opolski Kurator Oświaty) Wykaz zawodów sportowych organizowanych przez gminne związki sportowe, wojewódzki związek sportowy i polskie związki sportowe 1. Zawody indywidualne: Akrobatyka sportowa, badminton, bieg na orientację, bieg przełajowy, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy szermierka, taekwondo, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy – styl klasyczny, zapasy – styl wolny, żeglarstwo. 2. Zawody zespołowe: Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, rugby, unihokej, warcaby, wędkarstwo, żeglarstwo. 3. W przypadku, gdy zawody nie są wymienione w powyższym wykazie, a absolwent szkoły podstawowej legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych i zostały one wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, szkolna komisja rekrutacyjna uwzględnia te zawody w procesie rekrutacji.