DLA UCZNIA

Egzaminy

Lista materiałów informacyjnych
dotyczących egzaminów
maturalnych i zawodowych

EGZAMIN MATURALNY

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018 „ stara matura” – prezentacja

Informacje dla absolwentów z lat ubiegłych, którzy chcą w roku szkolnym 2016/ 2017 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny.

Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych w roku szkolnym 2016/2017

Informacja dla absolwentów o opłatach za egzamin maturalny.

Deklaracja nowa matura

ikona_pobierz

Deklaracja stara matura

ikona_pobierz

EGZAMIN ZAWODOWY

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2017r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

HARMONOGRAM EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE