Egzamin zawodowy


 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

 

www.cke.edu.pl

www.oke.wroc.pl

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2017r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

 

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:
•   z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum 20 punktów), oraz
•    z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa. Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową. Osoba, która posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiada odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.