Szanowni Rodzice,

 

Burmistrz Nysy uprzejmie informuje, że trwają prace nad Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie realizacji rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. WYPRAWKA SZKOLNA.

Zgodnie z opracowanym projektem rozporządzenia dofinansowanie obejmować będzie zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. W związku z powyższym nie obejmie zakupu tzw. ćwiczeń ani podręczników i ćwiczeń do religii.

 

Projekt zakłada udzielenie pomocy uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku z gdy z jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1) – 7)

 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60
i 949), uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do:

 

      klasy II i III szkoły podstawowej (dot. tylko uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, którzy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania,

      klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

      klasy I branżowej szkoły I stopnia,

      liceum ogólnokształcącego,

      technikum,

      szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

      klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,

      klas VII-IX liceum plastycznego.

 

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do w/w klas i szkół, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych (są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów).

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu Wyprawka proszone są o zachowanie dowodu zakupu podręczników (faktura, rachunek, paragon) i dowiadywanie się w okresie wakacyjnym w sekretariatach szkół o terminie i warunkach składania wniosków.

 

Szczegółowe informacje nt. programu zostaną podane po wejściu w życie ww. Rozporządzenia.